Imprimeix

Per col·locar els pronoms en una frase has de tenir en compte les normes següents:

– Els pronoms apareixen sempre units al verb: just al davant o al darrere.

Generalment els pronoms van al davant del verb. Els col·loquem darrere quan el verb és una forma no personal o bé un imperatiu. En les perífrasis verbals poden anar, indistintament, davant o darrere.

Els pronoms han d’aparèixer sempre junts. Quan n’hi ha més d’un han d’anar tots al davant o tots al darrere del verb.

Puc donar-los-en un.             Els en puc donar un.

– Quan els pronoms van davant del verb, es deixa un espai entre cada pronom i entre el pronom i el verb.  Quan hi ha una elisió d’una vocal, s’indica amb l’apòstrof.

Doncs ja els hi regalo.

Les hi faré arribar aviat.

– Quan els pronoms van darrere del verb apareixen units amb guionets: entre pronoms i entre el verb i els pronoms. Quan hi ha una elisió, s’apostrofen.

Ensenya-m’ho.

Podeu servir-vos-el.

– Els pronoms es, et, em quan van davant d’un altre pronom, davant del verb, canvien a les formes se, te i me.

Em va agafar el llibre.

(me+pronom+V)

Me’l va agafar.

Et feia fer els encàrrecs.

(te+pronom+V)

Te’ls feia fer.

Es pensava la cançó.

(se+pronom+V)

Se la pensava.

– Els pronoms us, ens, el, els i enapareixen amb aquestes formes (us, ens, el, els, en o bé: ‘ns ‘l, ‘ls, ‘n) quan són el segon pronom de darrere d’un verb. En canvi quan són el primer pronom adopten les formes –vos, -nos, -lo, -los, -ne.

Parleu-ne amb discrecció. 

(V+pronom+en)

Parleu-los-en amb discrecció.

No van concedir-los.

(V+pronom+els)

No van concedir-vos-els.

Construeix-lo.

(V+pronom+el)

Construeix-te’l.

– Quan hi ha una elisió d’una vocal d’un pronom es marca amb l’apòstrof. Sempre hem d’apostrofar tan a la dreta com sigui possible (sense modificar, però la forma dels pronoms). En cada combinació de dos pronoms només hi pot haver un apòstrof (una elisió).

me+el

Me’l  porten.

Me l’omplo.

se+els

Se’ls van endur.

 

Les combinacions la hi i se us no s’apostrofen.


A continuació et proposem que facis algunes activitats per practicar la col·locació dels pronoms davant i darrere del verb.
Recorda que no cal que les facis totes, pots decidir quantes en necessites fer segons la dificultat i el nombre d’errors que tinguis en fer-les.


Activitat 15

En aquesta activitat cal tornar a escriure diferents combinacions de pronoms febles fent els canvis necessaris, segons la posició que ocupen respecte al verb. Són combinacions de pronoms de segona persona (et, us) amb d’altres.


Activitat 16

En aquesta has de tornar a escriure diferents combinacions de pronoms febles fent canvis segons la posició que ocupen respecte al verb: de davant a darrere...


Activitat 17

És una activitat semblant a les anteriors. Es practica la unió des mateixos pronoms en diferents contextos (davant i darrere de verb, amb verbs que acaben o comencen per vocal).


Activitat 18

En aquesta fitxa s’ha de triar entre diferents opcions la forma correcta de diverses combinacions de pronoms.