Resultats de la cerca frase exacta: 9

span style="font-style:italic"Ortografia catalana/span  | 
1. La grafia dels mots. L'ORTOGRAFIA DELS MOTS PREFIXATS, DELS COMPOSTOS I DE LES LOCUCIONS. EL GUIONET I L'AGLUTINACIÓ GRÀFICA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
vicepresident; Antiatles, Anticrist, Cisjordània, Prepirineus, Transsil-vània. Igualment, quan un radical va precedit de dos o més prefixos: exeurodiputat. 4.3.1.2. Tanmateix, s'escriu un guionet en els casos següents: a) En els conjunts formats per un nom o un adjectiu precedits de l'adverbi no que han assolit [...]
2. La grafia dels mots. L'ORTOGRAFIA DELS MOTS PREFIXATS, DELS COMPOSTOS I DE LES LOCUCIONS. EL GUIONET I L'AGLUTINACIÓ GRÀFICA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
pròpia dels sintagmes lliures: a) En les formades per un nom i un adjectiu o bé per dos noms o dos verbs co-ordinats, flexionen tots dos components: aigua beneita, argent viu, baix relleu, bernat pescaire, camí ral, cel ras, clau anglesa, compte corrent, cotó fluix , gall dindi, gata maula, guàrdia [...]
3. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
conserv (de conservar), llev (de llevar), observ (de observar), prov (de provar), salv (de salvar); l'adjectiu salv (fem. salva), alguns mots provinents d'acrònims com ovni, i alguns 48 2.6.2 manlleus com kediv, leitmotiv, sovkhoz; Dostoievski, Gorbatxov, Molotov, Txaikovski, Txékhov; Azov, Dubrovnik, [...]
4. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
Perenxisa, Xilxes, la Manxa, Manxúria, Beerxeba, Bolxoi, Khrusxov; guerx, manx, ponx, romanx, Almarx, Barx, Elx. c) En interior de mot i a final de mot, darrere de i: albíxeres, bixest, clixé, fixa 'frontissa' (cf. fi[ks]a, femení de l'adjectiu fix), guixar, ixent, ixo, ixi, ixis, ixen (del verb eixir), [...]
5. La grafia dels mots. L'ORTOGRAFIA DELS MOTS PREFIXATS, DELS COMPOSTOS I DE LES LOCUCIONS. EL GUIONET I L'AGLUTINACIÓ GRÀFICA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
Derivats si el prefix precedeix majúscula i el mot prefixat constitueix un nou nom propi: Cisjordània, Prepirineus ? Derivats: ? Si és un conjunt lexicalitzat format per un nom o un adjectiu precedit de no: no-bel·ligerància, no-violent ? Si el prefix precedeix majúscules, xifres, símbols, cometes o mots [...]
6. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
estrangers, s'escriu dj, i no tj/tg: adjacent, adjectiu, adjudicar, adjunt, adjurar, adju-tor; Abidjan, Djibouti, Tadjikistan. 2.6.6.3. El quadre 20 mostra la distribució de les grafies dels sons palatoalveolars sonors. QUADRE 20 Distribució de les grafies dels sons palatoalveolars sonors [ ? ] i [ d?? ]: g, [...]
7. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS OCLUSIUS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
percudir; al costat de percudesc). c) En interior de mot, a final de síl·laba s'escriu d en el prefix històric ad-: adja-cent, adjectiu, adjudicar, coadjuvar (§?2.6.6.2b); adlàter, admetre, administració, a­dmirar, admonició, adquirir, inadmissible; adscriure (§?2.6.5b); advertir, advocat, inadvertit. Però [...]
8. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
] Consonant africada palatoalveolar sonora pitjor, metge, adjectiu [p] Consonant oclusiva bilabial sorda peu, copa, ple, accepta, cap, cub, dubte [b] Consonant oclusiva bilabial sonora bola, obert, brut, també, vaca, avui, envà, wagnerià [t] Consonant oclusiva dental sorda temps, gota, lletra, acte, [...]
9. L'accent i la dièresi. L'ACCENT GRÀFIC
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
Làctia conté bilions de sols. Adjectiu (pl. sols): Es troba molt sol. Us deixem sols. Formes de la tercera i segona persona del singular del pres. d'ind., i segona del singular de l'imp. del verb soler: Hi sol anar acompanyat. Sols venir per aquí? sols Adverbi: Tan sols m'ha dit que no ve. són Forma de [...]