Resultats de la cerca criteris: 23

1. Equivalències castellà - català. presunto -a adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
2. Documentació administrativa. El certificat. Signatura  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Tenint en compte que el nom i el càrrec de qui signa apareixen en el primer bloc d'informació, només cal signar i prou. Pel que fa al vistiplau, si n'hi ha, cal expressar el càrrec després dels dos verbs coor- dinats ( Vist i plau ), signar i consignar-hi el nom i els cognoms, si el càrrec no [...]
3. Equivalències castellà - català. fianza f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
l'obligació o bé retornada en cas de complir-la; document en què es consigna el lliurament d'aquesta penyora o garantia vinculant-la a l'obligació contreta. NOTA: Si la fiança prové d'una persona distinta de qui està obligat a complir l'obligació també se'n diu aval. [...]
4. Documentació administrativa. El saluda. Nucli de la salutació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
la informació que es transmet per mitjà del saluda apareix com una frase subordinada i no convé que s'allargui gaire. [...]
5. Documentació administrativa. La invitació. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
l'acte o hi assistiran ? necessitat de presentar la invitació Pel que fa als criteris generals de redacció, cal tenir en compte que els tractaments que s'utilitzen en la redacció d'invitacions són la tercera persona del singular per a qui convida i per a la persona destinatària. Ara bé, si no s'esmenta [...]
6. Documentació administrativa. El certificat. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
consti.. ., perquè la destinació final d'aquest document no acostuma a ser explí- cita i la persona que el sol·licita no n'és la destinatària última. També es pot fer servir ?tot i que no és tan usual en aquest document? el tractament de vós , que només es manifesta en construccions com: I, perquè en [...]
7. Documentació administrativa. La citació. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
informació sobre les conseqüències de la no compareixença de la persona citada ? detall de la documentació que cal presentar (si la documentació és complexa, se li pot dedicar un apartat específic) ? nom de la disposició en virtut de la qual es fa la citació Pel que fa als criteris de redacció, recordem que [...]
8. Documentació administrativa. La sol·licitud. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
solució, si bé es recomana que s'utilitzi la primera persona del singular per a qui escriu ( exposo , sol·licito ), que respon a un estil més directe de la redacció administrativa i identifica clarament el redactor. mulada per un grup de persones, d'acord amb el que preveu l'article 70.2 de la Llei [...]
9. Noms referits a éssers animats. Designacions de càrrecs  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
persona que tradueix pot adoptar alguna mesura per evitar confusions, quan el context no sigui prou aclaridor, si no ho ha fet qui ha redactat el text. Per exemple, si ens trobem un cas com: «En una entrevista a la directora general de Carreteres i al director general de Carreteres...» 12 En una traducció [...]
10. Documentació jurídica. La denúncia. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
per la legislació vigent. La denúncia no requereix requisits formals especials; només cal tenir en compte, d'acord amb els articles 265 i 266 de la Llei d'enjudiciament criminal, que la denúncia es pot fer personalment o per mitjà d'un mandatari o d'una manda tària amb un poder especial, i que ha de [...]
Pàgines  1 / 3 
Pàgina  1  2  3  Següent >>