Resultats de la cerca criteris: 45

1. Funció demarcativa. Inici de frase. A principi de text  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Cal començar amb majúscula. [...]
2. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
3. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Documents oficials i normes  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
tracta d'una categoria normativa. Exemple: el text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre 33 Ma j ús cul e s i mi nús c ul es CRI T ERI S LI N GÜ ÍS T I CS Altres tramitacions La denominació d'una tramitació que no correspon a un [...]
4. Equivalències castellà - català. enmienda f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
enmienda f - esmena f Text o fragment de text que es posa com a rectificació d'un error material en un document. [...]
5. Equivalències castellà - català. nota de reparo f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
nota de reparo f-nota d'objecció f Advertiment d'unamanca de legalitat, d'un defecte de forma, etc., que té un text i que es pot esmenar. [...]
6. FORMES CONCRETES  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
/span Quan un text fa referència a una persona determinada, o a un grup de persones del mateix sexe, s'ha d'adaptar el discurs al gènere que correspon. Tipus de text Documents tancats (personalitzats) Exemples Marta Cases, arquitecta tècnica Clara Valls, tinenta d'alcaldia Anna Vives, directora 4 [...]
7. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Títol  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
El document es pot identificar amb un títol, que ha de ser descriptiu de l'objectiu del conveni o el contracte. Cal destacar-lo gràficament de la resta del text. Els contractes públics també se solen identificar amb una numeració; els contractes administratius s'identifiquen amb un número [...]
8. Documentació administrativa. La invitació. Informació ocasional  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
transcriu el text (MR/ms, per exemple). [...]
9. Documentació administrativa. El saluda. Nucli de la salutació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest apartat es fan constar el nom i els cognoms del destinatari o la destinatària i la informació sobre el motiu de la salutació (agraïment, felicitació, etc.), per mitjà d'un text ben breu. Com veiem, doncs, just després del verb principal, saluda , que és transitiu, hi apa- reix el [...]
10. Documentació administrativa. El certificat. Certificació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquesta part, que és el nucli del certificat, s'introdueix amb la forma Certifico , seguida de dos punts i aïllada de la resta del text. Aquesta forma se sol destacar o bé en majúscules o bé en negreta. Després dels dos punts s'expressa la certificació precedida de la conjunció Que (amb majúscula [...]
Pàgines  1 / 5 
Pàgina  1  2  3  4  5  Següent >>