Resultats de la cerca criteris: 268

1. Sigles i acrònims. Ús de l'article davant de sigles i acrònims  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
2. Equivalències castellà - català. consuetud f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
consuetud f - consuetud f / usos i costums m pl Manera de fer usual en una comunitat en relació amb la gestió d'afers públics o en els afers comercials, i que pot considerar-se part integrant de l'ordenament jurídic d'un país encara que no estigui recollida en cap llei. [...]
3. Equivalències castellà - català. escrito de interposición de recurso contencioso-administrativo m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
escrito de interposición de recurso contencioso-administrativo m - escrit d'interposició de recurs contenciós administratiu m Document que es presenta davant la jurisdicció contenciosa administrativa, un cop exhaurida la via administrativa, per demanar la revisió d'un acte de l'Administració [...]
4. Documentació jurídica. Els escrits de les parts en la fase de desenvolupament. Exemple de l'escrit de proposició de prova  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
pertinents. 2. DOCUMENTAL, consistent a: a ) Tenir per reproduïda la còpia autèntica de l'escriptura de __________________ atorgada el dia ______________ davant del notari _______________________, que vaig adjuntar a la demanda. b ) Trametre un manament al Banc ________________________________ perquè lliuri [...]
5. Documentació administrativa. El certificat. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
certificat de què es tracta, a tall de títol ? vistiplau d'un càrrec superior Pel que fa als criteris de redacció, recordem que cal mantenir un to formal. Els trac- taments que s'utilitzen en la redacció dels certificats són el de primera persona del singular per a l'emissor, tot i que també és possible fer [...]
6. Equivalències castellà - català. acumulación de actuaciones [o de autos, o de causas, o de procesos] f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
acumulación de actuaciones [o de autos, o de causas, o de procesos] f - acumulació d'actuacions [o de causes, o de processos] f Fet d'ajuntar dos omés processos ja iniciats que tenen entre ells una vinculació jurídica substancial, cosa que permet formar-ne un de sol, per tal que siguin resolts en [...]
7. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Dades de qui dóna fe pública  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquest apartat, que apareix en el cas de contractes públics, presenta el nom, els cognoms i el càrrec del notari o del funcionari que intervé en el contracte. En el model de contracte tradicional, aquestes dades apareixen al principi, després de la data, introduïdes per l'expressió: Davant meu, [...]
8. Documentació jurídica. La querella. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
jutgessa, o el tribunal davant el qual es presenta. 2n. El nom, els cognoms i el veïnatge de la persona querellant. 3r. El nom, els cognoms i el veïnatge de la persona querellada. En el cas que s'ig- norin aquestes circumstàncies, cal designar la persona querellada per les dades que millor poguessin [...]
9. Documentació jurídica. administratiu. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
s'han de presen- tar juntament amb l'escrit d'interposició, que són els següents: ? El document que acrediti la representació de qui compareix, llevat que figuri a les actuacions d'un altre recurs pendent davant del mateix jutjat o tribunal, cas en el qual es pot sol·licitar que s'expedeixi un [...]
10. Ús de les abreviacions  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
despatx de 320 m2 ? Hem de tenir present, tot i la recomanació restrictiva en la utilització d'abreviacions, que n'hi ha de molt freqüents i d'ús molt estès que poden ser compreses fàcilment per tothom, sobretot si el context afavoreix la comprensió. És el cas, per exemple, de les abreviatures de les vies [...]
Pàgines  1 / 27 
Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>