Nivell intermedi \ Continguts lingüisticotextuals\ Sintaxi

 

Sintaxi

Imprimeix

En aquest apartat trobaràs tres itineraris: els sintagmes, l’oració com a unitat sintàctica i la puntuació, dedicats sobretot a estudiar les relacions entre les paraules.

En els dos primers, treballaràs les funcions de les paraules en el marc de l’oració. Això és important, perquè no solament es tracta de reconèixer les funcions sintàctiques de les paraules, sinó de veure com, combinades dins la cadena sintàctica, assoleixen un determinat significat. L’adjectiu fresc, per posar un exemple, vol dir coses diferents segons a quin nom s’aplica: temps fresc, notícies fresques, ous frescos, persona fresca...

A l’itinerari puntuació reconeixeràs la contribució dels signes de puntuació a fer més entenedor el text escrit.

Aprendre a combinar bé les paraules ens interessa, sobretot, per poder-nos referir a les coses i als fets del món d’una manera concreta i precisa i per poder construir les oracions gramaticals que seran la base del nostre discurs. Discurs que, en la llengua escrita, arribarà més clarament al receptor mitjançant la puntuació. De tot això, en parlarem a l’apartat de Llengua i comunicació.