Imprimeix

En català una mateixa vocal es pot pronunciar de maneres diferents.

Fixa’t en les vocals destacades de les paraules següents i escolta’n la pronunciació:

text oral

pont / pontet

vent / ventada

sort / sord

Comentem aquests exemples:

La o de pont es pronuncia amb el so d’o (oberta) i, en canvi, aquesta mateixa o es pronuncia u en el diminutiu pontet (en algunes varietats del català). Aquesta pronúncia depèn de la situació en què es troba la vocal: en síl·laba àtona o en síl·laba tònica.

El so de la e de ventada (vocal neutra) no és el mateix de la e de vent (e tancada). En aquest cas també depèn de si aquesta e és en una síl·laba tònica o bé àtona.

La o de sort és oberta i, en canvi, la o de sord és tancada. En aquest cas els dos sons diferents de la o apareixen en una vocal tònica.

Si aprens a distingir les diferents sonoritats que pot tenir cada vocal, també tindràs més facilitat per aplicar algunes regles ortogràfiques, per exemple les regles d’accentuació, i evitar errors a l’hora d’escriure.

En aquest itinerari et proposem identificar les vocals que trobem tant en síl·laba tònica com en síl·laba àtona. Practicarem també algunes normes d’ortografia d’aquests sons vocàlics i senyals gràfics que posem sobre les vocals: els accents i les dièresis.