Imprimeix

Els verbs es poden classificar en diferents categories a partir de diferents criteris.

A partir del criteri semàntic, del significat, distingim:

Verbs predicatius

Donen informació completa del subjecte

En Julià compra el diari.
La Neus viu a Manresa.

Verbs copulatius

Uneixen el subjecte i l’atribut, el complement. No aporten informació.
Són copulatius: ser, estar, semblar.

El meu veí és xerraire.
La nena està cansada.

Segons criteris sintàctics, amb relació als complements i altres elements de l’oració, distingim:

Verbs personals

Indiquen el subjecte

El tècnic modificarà el projecte.

Verbs impersonals

No tenen subjecte
Es conjuguen en 3a persona del sing.

Hi ha dos armaris.
A la tardor, plou sovint.

Verbs transitius

Necessiten un complement directe

El noi agafa un taxi.

Verbs intransitius

No necessiten complement directe

La ponent parla.

Verbs pronominals

Es conjuguen amb un pronom feble

Al matí es pentina.

A partir de criteris morfològics distingim entre:

Verbs regulars

Segueixen un model de conjugació
(terminacions regulars)

En Pere compra discos.
En Roc comprava discos.
L’estudiant redacta textos.
El secretari redactava l’acta.

Verbs irregulars

No segueixen un model de conjugació. Tenen més d’una forma d’arrel (part fixa)

Cada dia veu el carter.
M’agradaria que el veiessis.

Vull que sàpigues la veritat.
Quan ho has sabut?

Practica aquestes classificacions en les activitats que et proposem a continuació:


Activitat 1

Aquesta activitat et proposa distingir entre verbs copulatius, verbs transitius (predicatius) i verbs intransitius (predicatius).


Activitat 2

En aquesta activitat cal classificar els verbs segons si són regulars o irregulars.


Activitat 3

En aquesta activitat es treballen verbs que poden ser transitius i intransitius segons els contextos.