Imprimeix


Activitat 39

Omple els buits d’aquestes frases amb el pronom relatiu adequat. Afegeix, si cal, alguna preposició o article o demostratiu. Si hi ha més d’una opció, escriu-la.

1. L’autobús que va cap a Manresa i va en direcció a Tortosa surten a la mateixa hora.

2. La documentació que hem de portar al banc i ens demanen a la gestoria no té res a veure.

3. he llegit sobre aquest jaciment m’ha impressionat.

4. No he entès res heu plantejat a la reunió.

5. vulgui participar en els tallers, ha de comunicar-ho a la comissió organitzadora.

6. Aquests seients estan reservats tenen dificultats de mobilitat.

7. Un cop hagis consultat les revistes, llença no necessitis.

solució