Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

fer1

v tr
1 [fabricar, compondre, formar] hacer. Fer melmelada, hacer mermelada. Fer un poema, hacer un poema.
2 [en sumes] hacer, ser, ser igual a, sumar. Cinc i quatre fan nou, cinco y cuatro hacen nueve.
3 [ajuntar elements, parts] hacer. Amb aquests fascicles farem dos volums, con estos fascculos haremos dos volmenes.
4 [engendrar] hacer. El seu marit li va fer tres fills, su marido le hizo tres hijos.
5 [parir un animal] parir.
6 [pondre] poner. La gallina ha fet un ou, la gallina ha puesto un huevo.
7 [crear] hacer, crear. Du feu la llum, Dios hizo la luz.
8 [plantar] sembrar, poner, plantar. A la feixa, hi farem cebes, en el bancal sembraremos cebollas.
9 [produir, donar] dar, hacer, producir. Aquesta terra fa bon blat, esta tierra da buen trigo. Aquesta bota fa bon vi, esta bota hace buen vino.
10 [fornir] dar, servir. Faci'm un quilo de psols, deme un kilo de guisantes.
11 [menjar, beure] tomar, echar. Fer un mos, tomar un bocado.
12 [fumar] echar, fumar. Anem a fer un cigarret, vamos a echar un cigarrillo.
13 [netejar, arreglar] hacer. Fer els vidres, hacer los cristales. Es feia la barba cada dia, se haca la barba cada da. Fer el llit, hacer la cama.
14 [cuinar] hacer. Fer l'arrs, hacer el arroz.
15 [realitzar una acci] hacer. Fer bones obres, hacer buenas obras. Fer una pregunta, hacer una pregunta.
16 [un pet, una abraada] dar.
17 [moixaines, afalacs] hacer. Fer una carantoina, hacer una carantoa.
18 [efectuar un moviment] dar. Fer un salt, una passejada, dar un salto, dar un paseo.
19 [recrrer un indret] correr, recorrer. Ha fet tot Europa, ha corrido toda Europa.
20 [gestos, sorolls, etc] hacer. Fer una ganyota, fer xivarri, hacer una mueca, hacer barullo.
21 [crits, xiulets] dar, pegar. Fer un xiscle, dar un chillido. Fer un sospir, dar un suspiro.
22 [causar un efecte] hacer. Fer b, mal, fer ombra, hacer bien, mal, hacer sombra.
23 causar, dar. Fer plaer, goig, causar placer, gozo.
24 [anys] cumplir, hacer. Avui fa dotze anys, hoy cumple doce aos.
25 [dir] decir. Ell va fer: calleu tots!, l salt y dijo: callad todos!
26 [obrar d'acord amb una norma, prescripci, etc] hacer. Fer dejuni, hacer ayuno.
27 [creure, suposar] hacer, suponer. Et feia ms llest, te haca ms listo.
28 [ocasionar que s'esdevingui] hacer. Fes que arribin sans i estalvis, haz que lleguen sanos y salvos.
29 [imitar] hacer. Fer el mort, hacer el muerto.
30 [mesurar] hacer, medir. Aquest env fa sis centmetres, este tabique hace seis centmetros.
31 [sser propi de] hacer. Aquest detall fa molt fi, este detalle hace muy fino.
32 [amb infinitiu] hacer. Fer riure, plorar, hacer rer, llorar. Fer veure, hacer ver.
33 [donar motiu] dar que. Fer parlar, dar que hablar.
34 [fer fer una cosa] dar a. Fer brodar un joc de taula, dar a bordar una mantelera.
35 [seguit d'un verb pronominal amb elisi del -se] hacer que [seguido de subjuntivo]. Fes adormir el nen, haz que se duerma el nio.
36 hacer. Fer enrabiar, enfadar, hacer rabiar, enfadar.
37 [seguit d'un nom] [anar fent alguna cosa] estar de. Fer cam, vacances, estar de camino, de vacaciones.
38 [mostrar una actitud] hacer. Fer la guerra, hacer la guerra.

v tr i impers
39 [temps] hacer. Fer bon temps, hacer buen tiempo. Fa dies que no el veig, hace das que no le veo.

v tr
40 a mig fer a medio hacer.
41 ben fet fig [una persona] bien hecho. Un noi molt ben fet, un muchacho muy bien hecho.
42 fa ms qui vol que qui pot querer es poder.
43 fer el... [presumir, simular] drselas de. Fer el valent, drselas de valiente.
44 fer el... [fer all que el nom expressa] hacer el. Fer el ximple, hacer el tonto.
45 fer el que hagi de fer (o el que li toqui) hacer lo que debe.
46 fer fer mandar hacer. Has fet fer el matals?, has mandado hacer el colchn?
47 fer gresca (o tabola, o barrila, etc) estar de juerga (o de parranda, etc).
48 fer perqu s hacer por hacer.
49 ja s'ho far all l, all se las componga (o se las entienda).
50 no fa (o feia) gaire [temps] no hace (o haca) nada (o mucho).
51 no fer ni deixar fer no comer ni dejar comer.
52 no haver de fer res ms que no tener ms que. No has de fer res ms que dir-ho, no tienes ms que decirlo.
53 no fer altra cosa (o res ms) que no hacer ms que.
54 qu hi fa? qu ms da?
55 qu hi farem! qu le vamos a hacer!
56 qui la fa la paga quien (o el que) la hace la paga, quien rompe paga.
57 tal fars tal trobars quien mal anda mal acaba.

v intr
58 [obrar, sser actiu] hacer. Fer b, hacer bien. Deixa'l fer, djale hacer.
59 [haver-n'hi prou] haber (o tener) bastante (o suficiente). Amb cinc ja farem, con cinco habr bastante.
60 fa? [oi?] verdad?, eh? Fa que s bonica?, verdad que es bonita?
61 fer a [convenir] hacer. No fa al cas, no hace al caso.
62 fer amb [concordar] cuadrar, casar, coincidir. Aix no fa amb all que has dit abans, esto no cuadra con lo que has dicho antes.
63 fer amb [una pea de roba] pegar (o ir) con. Aquestes mitges no fan amb el vestit, estas medias no pegan con el vestido.
64 fer de [exercir] hacer (o trabajar) de. Fa de fuster, d'actor, hace de carpintero, de actor.
65 fer de [interpretar] hacer de. Fer de Hamlet, hacer de Hamlet.
66 fer de [exercir eventualment] hacer, hacer las veces de. Fer de pare, hacer las veces de padre.
67 fer de (o per) [procurar, esforar-se] hacer por (o para). Fes de veure'l dem mateix, haz por verle maana mismo.
68 fer per a [sser adequada una actitud] ir bien con, ir. Aquest geni no fa per a tu, este mal genio no va bien contigo (o no te va).
69 fer per a [persones] ser del estilo, venir bien, pegar. Aquesta noia no fa per a ell, esta chica no es de su estilo.
70 fer per a [convenir] ser para, ir bien. Una pujada aix no fa per a ell, una cuesta as no es para l.
71 fet i fet [al capdavall] al fin y al cabo, a la postre. Fet i fet s el seu germ, al fin y al cabo es su hermano.
72 fet i fet entre una cosa y otra. Fet i fet ser l'hora de marxar, entre una cosa y otra ser la hora de irse.
73 no fer amb no rezar (o ir) con. Aix no fa amb mi, esto no reza conmigo.
74 pel que fa a en cuanto a, en lo concerniente (o en lo que concierne) a, por lo que respecta a, con relacin a (o en relacin con), respecto a (o de).
75 per tu fars! fam t te lo pierdes!
76 que es faci fotre (o fmer)! vulg que se pudra!, que se fastidie!, que se joda!
77 si fa no fa (o o no fa) poco ms o menos, ms o menos.
78 si fa no fa (o o no fa) [a final de frase] o as, poco ms o menos, ms o menos. Falten uns tres quilmetres si fa o no fa, faltan unos tres kilmetros o as.
79 tant li fa! tanto da!
80 tant me fa me da igual, no me importa, me importa tres pitos, me tiene (o me trae) sin cuidado.

v pron
81 [esdevenir] hacerse. Fer-se gran, hacerse mayor.
82 [realitzar-se] hacerse. Les coses no es fan soles, las cosas no se hacen solas.
83 [aconseguir, adquirir] hacerse con. M'he fet quaranta euros venent diaris, me he hecho con cuarenta euros vendiendo peridicos.
84 [dedicar-se a una professi] hacerse, meterse a fam. Fer-se frare, meterse a fraile.
85 [desenvolupar-se] hacerse. Aquest pi s'ha fet molt de pressa, este pino se ha hecho muy deprisa.
86 [acostumar-se] hacerse, acostumbrarse. Fer-se als nous costums, hacerse a las nuevas costumbres.
87 [seguit d'infinitiu] hacerse. Fer-se estimar, matar, hacerse querer, matar.
88 [concebre] hacerse. Fer-se una idea, hacerse una idea.
89 [convertir-se] ponerse, volverse, hacerse. El vi s'ha fet agre, el vino se ha puesto agrio (o se ha hecho vinagre).
90 fer-se [tractar-se] hablarse, llevarse [bien o mal], estar a bien (o en buena armona). Les dues germanes no es fan, las dos hermanas no se hablan (o no se llevan bien).
91 fer-se a la mar, a la vela mar hacerse a la mar, a la vela.
92 fer-se amb alg [tractar-se] llevarse bien (o estar a bien) con uno, estar en buena armona con uno.
93 fer-se conixer, entendre, veure darse a conocer, a entender, a ver.
94 fer-se enll [apartar-se] hacerse all.
95 fer-se enrere hacerse atrs.
96 fer-se'n [costar] subir a, salir por. D'aquest peix me n'he fet vint euros, este pescado me ha subido a veinte euros.
97 fer-se seu fig [alg] hacerse suyo.
98 fer-s'ho tot a sobre [un nen, un malalt] hacrselo todo encima.
99 qu se'n deu haver fet de...? qu habr sido de...?
100 qu se n'ha fet de...? [una persona] qu es de? Qu se n'ha fet del teu germ?, qu es de tu hermano?
Enciclopdia Catalana
Abreviacions