Optimot. Consultes lingŘÝstiques - Llengua catalana

lluny1

adv
1 [en l'espai] lejos. El poble no Ús pas tan lluny com ens pensÓvem, el pueblo no estß tan lejos como pensßbamos.
2 [en el temps] lejos. Les vacances ja no sˇn lluny, las vacaciones ya no estßn lejos.
3 [usat darrere expressions quantitatives que indiquen la distÓncia] de distancia. A deu quil˛metres lluny, a diez quilˇmetros de distancia. Una hora lluny, una hora de distancia.
4 fig lejos. Tocar aquest tema ens portaria massa lluny, tocar este tema nos llevarÝa demasiado lejos.
5 al lluny a lo lejos, en la lejanÝa, en lontananza.
6 al lluny del lluny [ben al lluny] muy a lo lejos.
7 anar (o arribar) lluny ir (o llegar) lejos.
8 de lluny lejano. Som cosins de lluny, somos primos lejanos.
9 de lluny estant (o des de lluny) de lejos. De lluny estant fa bon efecte, de lejos hace buen efecto.
10 lluny de lejos de. Lluny de minvar ha crescut, lejos de menguar ha crecido.
11 estar lluny de creure (o de pensar, o de fer, etc) alguna cosa estar lejos de creer (o de pensar, o de hacer, etc) alguna cosa.
EnciclopŔdia Catalana
Abreviacions