Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

complex1

m. [LC] Conjunt de coses o parts relacionades entre elles, de formes que compleixen o satisfan una mateixa condició.
1 2 [HO] complex turístic Conjunt d'instal·lacions turístiques situades en un mateix indret que ofereixen diversos serveis, com ara allotjament, menjars, lleure o comerç.
m. [PS] [LC] Conjunt d'impulsos de caràcter afectiu que actuen en l'inconscient i condicionen el comportament de l'individu. Complex d'Èdip, d'Electra.
2 2 [PS] [LC] complex d'inferioritat Estat psíquic d'un individu provocat per un conflicte entre el convenciment que és inferior a les altres persones del seu entorn i el desig d'ésser acceptat plenament per elles.
m. [PS] [LC] Preocupació més o menys obsessiva provocada pels propis defectes físics, mancances, frustracions, etc. Estava carregat de complexos.
m. [QU] Compost químic que conté un àtom o un ió central, generalment d'un metall de transició, acceptador d'electrons, voltat d'un grup de lligands, ions o molècules donadores d'electrons, amb què s'estableixen enllaços coordinats que permeten que el conjunt conservi la seva identitat fins i tot en solució, bé que és susceptible de dissociació parcial.
m. [BI] complex de Golgi Conjunt de dictiosomes d'una cèl·lula.
[BI] complex genotípic Conjunt de gens existents en el total d'individus d'una població i de les combinacions que poden donar.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions