Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

a1

prep
1 [amb les formes al i als, contraccions de a i el, a i els] a [al, a los].
2 [lloc on s'esdev o s alguna cosa] en. Viure a Lleida, vivir en Lrida. Sopar a casa, cenar en casa.
3 [direcci devers un punt] a. Anar a comprar, ir a comprar. Anar de Valncia a Alacant, ir de Valencia a Alicante.
4 [terme final d'un moviment, d'una distncia] a. Tornar a casa, volver a casa. Aquest negoci va al desastre, este negocio va a la ruina. De banda a banda del carrer, de un lado a otro de la calle.
5 [moment en qu s o s'esdev una cosa] a. Dinar a les dues, comer a las dos. El tren passa a les vuit, el tren pasa a las ocho. A l'edat de vint anys, a la edad de veinte aos. Vine al migdia, ven a medioda.
6 [estacions de l'any] en. Som a l'estiu, estamos en verano.
7 [mat, tarda, nit] por. Dem a la tarda, maana por la tarde. Fes-ho al mat, hazlo por la maana.
8 [terme final d'un lapse de temps] a. Arribar a vell, llegar a viejo. Treballar de sol a sol, trabajar de sol a sol.
9 [proporci, preu] a. A vint euros el volum, a veinte euros el tomo. Anar a cent per hora, ir a cien por hora.
10 [complement d'objecte de verbs] a. Contribuir a la capta, contribuir a la colecta. Acostumar-se a la foscor, acostumbrarse a la oscuridad.
11 [complement indirecte] a. Fer almoina als pobres, dar limosna a los pobres. Comunicar els resultats al pblic, comunicar los resultados al pblico.
12 [complement directe, quan s un pronom personal fort] a. L'estimava a ella, no a tu, la quera a ella, no a ti.
13 [complement directe recproc] a. Interrogar-se l'un a l'altre, interrogarse el uno al otro.
14 [davant d'infinitiu, amb verbs que regeixen en] en. Tardaven a fer-ho, tardaban en hacerlo. Tot consisteix a fer b les coses, todo consiste en hacer bien las cosas.
15 [davant d'infinitiu, amb verbs transitius o que regeixen a] a. Incitar a lluitar, incitar a luchar. Comenar a parlar, empezar a hablar.
16 [davant d'infinitius dependents de verbs que expressen percepci dels sentits] [no se traduce]. T'he vist a venir, te he visto venir. S'ha sentit a dir..., se ha odo decir...
17 [davant d'infinitius dependents d'adjectius] para, a. Estic disposat a sortir, estoy dispuesto para (o a) salir. s llest a comprendre les coses, es listo para comprender las cosas.
18 que. No tinc res a fer, no tengo nada que hacer. No hi ha res a dir, no hay nada que decir.
19 por. Feina a fer, trabajo por hacer.
20 [entre adverbis i llurs complements preposicionals] a. Guanyen proporcionalment al treball de cadasc, ganan proporcionalmente al trabajo de cada uno.
21 [en locucions adverbials de lloc] en. A pags, a muntanya, en el campo, en la montaa. Viu als afores del poble, vive en las afueras del pueblo.
22 [en locucions adverbials de temps] a. A punta de dia, a deshora, al despuntar el da, a deshora.
23 [en locucions adverbials de manera] a. A l'engrs, a la babal, a peu, al por mayor, al tuntn, a pie.
24 [amb l'article definit i la preposici de] [no se traduce]. Al damunt de, al darrere de, a la vora de, encima de, detrs de, cerca de.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions