Resultats de la cerca criteris: 957

101. Documentació administrativa. La invitació. Nucli de la invitació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquest apartat, després del verb principal ( invita o convida ), aplega la informació sobre la persona destinatària, l'acte de què es tracta i el dia, l'hora i el lloc en què es durà a terme. També és l'espai adequat per indicar, si cal, qui ha de presidir l'acte o quines personalitats hi [...]
102. Documentació administrativa. La sentència. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Com a criteri general, la redacció administrativa ha de ser clara, rigorosa i concisa. Així, per aconseguir aquests propòsits cal partir d'una estructuració lògica del text en què per mitjà de paràgrafs o blocs d'informació breus, separats i homogenis es puguin distingir amb facilitat els diferents [...]
103. Documentació administrativa. La sentència. Desenvolupament de la sessió  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Si es decideix diferenciar clarament els acords presos de la resta d'informació sobre el contingut d'una sessió, en aquest epígraf només es fa constar l'evolució de la reunió: obertura de la sessió, presentació de documentació, intervencions, etc. [...]
104. Documentació administrativa. La sentència. Identificació de la reunió  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Les dades que es fan constar en aquest apartat són les següents: ? nom de l'organisme ? número de la sessió ? data ? horari ? lloc [...]
105. Documentació administrativa. La sol·licitud. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La claredat, el rigor i la concisió són principis bàsics de la redacció administrativa. Aquests principis es concreten tant en l'estructuració lògica i en blocs homogenis com en la redacció acurada de la informació que s'hi expressa. La documentació administrativa parteix gairebé sempre [...]
106. Documentació jurídica. La denúncia. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Com a principi general, la redacció ha de ser clara, rigorosa i concisa. Els fets s'han de redactar de manera ordenada, en paràgrafs independents i numerats amb xifres aràbigues. En aquest document, com en tots els de caràcter jurídic, cal tenir en compte les exi- gències de contingut establertes [...]
107. Documentació jurídica. La denúncia. Formulació de la denúncia  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
S'introdueix amb el verb denuncio i ha d'incloure la identificació de la persona o de les persones, físiques o jurídiques, denunciades. Després del verb principal, denuncio , que és transitiu, apareix el complement directe; per tant, cal evitar l'error d'introduir aquest complement amb la [...]
108. Documentació jurídica. La interlocutòria. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Per a la redacció d'aquest document cal tenir en compte els requisits establerts per la legislació vigent: ? articles 245 i 248 de la Llei orgànica del poder judicial ? articles 206 i 208 de la Llei d'enjudiciament civil ? article 141 de la Llei d'enjudiciament criminal Segons l'article 208 de la [...]
109. Documentació jurídica. La provisió. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Per a la redacció d'aquest document cal tenir en compte els requisits establerts per la legislació vigent: ? articles 245 i 248 de la Llei orgànica del poder judicial ? articles 206 i 208 de la Llei d'enjudiciament civil ? article 141 de la Llei d'enjudiciament criminal El fonament per a [...]
110. Documentació jurídica. La querella. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En la redacció d'aquest document cal tenir en compte les exigències generals de contingut establertes per la legislació vigent i la legislació específica aplicable a cada cas concret. L'article 277 de la Llei d'enjudiciament criminal estableix els requisits de caràcter general per al cas de la [...]
Pàgines  11 / 96 
<< Anterior  Pàgina  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  Següent >>