Resultats de la cerca frase exacta: 4

Criteris lingüístics
1. Documentació administrativa. La invitació. Datació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Sovint, quan la datació figura al quadre on apareixen les referències, l'afer i la desti- nació, el paper d'ofici també duu impresa l'adreça de l'organisme emissor; aleshores, la datació es pot reduir a expressar el dia, el mes i l'any i no cal repetir la localitat. Si no és així, cal indicar [...]
2. FORMES DOBLES  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
s'ha de llegir el text en veu alta, és preferible repetir el substantiu. Exemple el gerent o la gerent 3.1.2. Adjectius Quan fem servir denominacions dobles, en masculí i en femení, i apareixen a la frase altres paraules que hi han de concordar, com ara adjectius, no és necessari que també tinguin una [...]
3. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Noms d'institucions, organismes i entitats  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Sovint no es designen institucions o entitats mitjançant llur denominació completa, sinó per un dels noms que la componen, perquè se sobreentén pel context o per no repetir la denominació completa, que ja s'ha esmentat anteriorment. Aquesta part de 21 Ma j ús cul e s i mi nús c ul es CRI T ERI S LI N GÜ [...]
4. Nom. Nominalitzacions  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
, s'ha de redactar de manera coherent. El Gabinete Jurídico es responsable de la revisión y la información de los proyectos. El Gabinet Jurídic és responsable de revisar els projectes i d'emetre'n informe. 3.2. En sèries de nominalitzacions, cal repetir l'article sobretot si no tenen el mateix gènere o [...]