Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

mejor

adj
1 millor, més bo. El agua es buena, pero el vino todavía es mejor, l'aigua és bona, però el vi encara és millor.
2 [preferible] millor. Es mejor no ir, és millor de no anar-hi.
3 encontrar alguna cosa mejor trobar alguna cosa de millor.
4 es lo mejor que hay és el millor (o la cosa més bona) que hi ha.
5 lo mejor el millor, el més bo.
6 lo mejor del caso el bo del cas.
7 lo mejor de lo mejor el bo i millor, la flor i nata, la part millor.
8 lo mejor posible (o lo mejor que se pueda) [de la mejor manera posible] tan bé com es pugui.
9 lo mejor posible (o lo mejor que se pueda) [todo lo que se puede] tant com es pugui.
10 nada mejor res de millor (o de més bo).
11 nunca he visto cosa mejor no he vist mai res de millor (o cosa tan bona).

adv
12 millor, més bé. Harás mejor yéndote, faràs millor anant-te'n.
13 a cual mejor si l'un és bo, l'altre encara ho és més.
14 a lo mejor [posiblemente] potser, segons com, si molt convé.
15 a lo mejor [con esperanza] qui sap si.
16 eso es (o está) mejor millor així (o és millor així).
17 estar mejor [un enfermo] trobar-se més bé, estar millor. Hoy me encuentro mucho mejor, avui em trobo molt més bé.
18 estar mejor [tiempo] fer més bon.... Hoy el día está mejor, avui fa més bon dia.
19 ¡mejor! millor! ¿No vendrá? ¡Mejor!, no vindrà?, Millor!
20 mejor así millor així (o és millor així).
21 mejor dicho més ben dit, millor dit.
22 mejor que mejor molt millor.
23 mucho mejor molt millor.
24 querer mejor estimar-se més, preferir.
25 ser mejor [ser de más valor] ésser millor.
26 ser mejor [ser preferible] valer més.
27 tanto mejor molt millor.

m i f
28 millor. Es el mejor de los hermanos, és el millor dels germans.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions