Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

completo -ta

adj
1 [entero] complet -a. Una vajilla completa, una vaixella completa.
2 [sin falta] complet -a. Una dentadura completa, una dentadura completa.
3 [perfecto] perfecte -a, modlic -a, impecable. Es una muchacha completa, s una noia perfecta.
4 fig [rotundo] complet -a, absolut -a, total. La fiesta ha sido un completo fracaso, la festa ha estat un fracs complet.
5 [lleno] complet -a, ple -ena. Un autobs completo, un autobs complet.

m
6 fam [totalidad de miembros] tot el ple. En la sesin de ayer estaba el completo, a la sessi d'ahir hi havia tot el ple.
7 por completo per complet, completament.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions