Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 5803/3Darrera versió: 14.02.2020

Títol

Exemple de demanda 

Resposta

AL JUTJAT...

Jaume Vendrell Raurich, procurador dels tribunals, en nom de l'entitat mercantil TRXSA, domiciliada a Castelldefels, al carrer de la Indústria, 36, la representació de la qual acredito mitjançant l'escriptura de poder adjunta, comparec davant d'aquest Jutjat, sota la direcció lletrada de Teresa Prat i Mata.

MANIFESTO: Que, per mitjà de la representació esmentada, formulo demanda de judici canviari per a la reclamació de la quantitat de mil set-cents vuitanta-sis euros (1.786 euros) contra Martí Martivell Vilavella, representant de la firma BLICRASA, que té el domicili a Martorell, al carrer dels Almogàvers, 324.


FETS

1. L'entitat mercantil TRXSA ven fotocopiadores i altres aparells. Per raó d'aquesta activitat, el demandat va adquirir a l'actora una fotocopiadora de la marca JJMAX, model 45035.
Per acreditar aquesta compra adjunto com a document número 1 l'albarà corresponent.

2. El preu de venda de la fotocopiadora esmentada va ser de [...].
Adjunto la factura com a document número 2.

3. Es van fixar les condicions de pagament següents: un pagament al comptat de [...] i el pagament a terminis de la resta mitjançant dues lletres de canvi [...].
Adjunto aquestes dues lletres de canvi com a documents número 3 i 4.

4. La lletra de data [...] no va ser abonada i [...].
Adjunto el justificant del banc de les despeses de devolució com a document número 5.

[...]


FONAMENTS DE DRET

1. Capacitat de les parts
Ambdós litigants tenen la capacitat processal suficient d'acord amb el que disposen els articles 6 i següents de la Llei d'enjudiciament civil.

2. Representació
El meu mandant està representat en aquest procediment pel procurador que subscriu aquesta demanda, d'acord amb l'article 23 de la Llei d'enjudiciament civil.

3. Jurisdicció
És competent la jurisdicció civil, segons el que disposa l'article 21.1 de la Llei orgànica del poder judicial.

4. Competència
La part demandada té el seu domicili en aquest partit judicial, per la qual cosa resulta competent el tribunal al qual s'assigni aquesta demanda per torn de repartiment en aquest partit judicial, de conformitat amb l'article 820 de la Llei d'enjudiciament civil.

5. Classe de judici
El procés s'ha d'ajustar als tràmits del judici canviari perquè, en incoar-lo, es presenta una lletra de canvi que compleix els requisits que estableix la Llei canviària i del xec, d'acord amb els articles 819 i següents de la Llei d'enjudiciament civil.

6. Fonaments jurídics de fons
Pel que fa a [...]

7. Costes
A l'empara del que estableix l'article 394 de la Llei d'enjudiciament civil, cal imposar les costes a la part demandada.


SOL·LICITO:

1. Que admeti aquest escrit i les còpies i els documents que hi annexo.

2. Que em doni per comparegut i em consideri part com a representant de l'entitat TRXSA.

3. Que tingui per formulada en nom de TRXSA demanda de [...] contra [...]

4. Que requereixi el deutor perquè pagui en el termini de deu dies i ordeni l'embargament preventiu immediat dels béns del deutor per la quantitat que figuri en el títol executiu, més una altra quantitat per a interessos de demora, despeses i costes, per al cas que no s'atengui el requeriment de pagament.

5. Que, un cop acomplerts els tràmits legals corresponents, dicti sentència per la qual [...]


ALTRESSÍ

EXPOSO: Que adjunto una còpia de l'escriptura de poder per inserir-la a les actuacions.

SOL·LICITO: Que em retorni l'escriptura de poder després que l'hagi confrontada amb la còpia.


Martorell, 20 d'octubre de 2001


(rúbrica)
Advocada

(rúbrica)
Procurador

 

Classificació

Categoria
Convencions .Disseny de documents
Abreviacions