Resultats de la cerca bàsica: 6

Ortografia catalana
1. L'accent i la dièresi. TRACTAMENT GRÀFIC DE LA SÍL·LABA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
|dà - |tor, lin - |güís - |ti - |ca, de - |lin - |qüent; guai - |ta, - |ieu, cre - |ueu, o - |bli - |qüeu. d ) Se separen els components dels dígrafs ix, rr i ss, dels grups consonàntics sc, tg, tj, tl, tm, tn, tx, ts i tz, i també de tll darrere de la t, quan es parteix el mot per aquest punt [...]
2. Les lletres. LA GRAFIA DELS SONS FRICATIUS I AFRICATS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
[? t?? a], taron[? t?? a]; fe[? t?? e], pla[? t?? a], via[? t?? e]. En alguns parlars baleàrics es pronuncia el so africat [ d?? ] en molts mots, com araassajar, llegir, rajar, regir, regirar, roja, sageta, truja o Magí, i en els verbs terminats en -ejar, com ara barrejar, festejar, netejar o passejar. [...]
3. L'accent i la dièresi. L'ACCENT GRÀFIC
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
o q, perquè forma diftong amb la vocal següent i, per tant, no s'accentuen: aigua, egües, obliqua, pasqües. 3.1.1.3 . Els mots monosíl·labs no s'accentuen, llevat dels casos en què cal escriure l'accent diacrític (§ 3.1.3): clar, pla, quan, sa, mas, Asp, fe, ple, sec, temps, verd, res, ves, pren, fi [...]
4. La grafia dels mots. L'APÒSTROF
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
com si fossin mots, cal tenir present que una pronúncia pot condicionar el criteri d'apostrofació. Davant d'acrònims comen-çats per i o u seguides de vocal, es poden donar dues pronunciacions diferents. Si es pronunci-en amb i o u semivocàliques, no s'apostrofa: el IEN, la UOC. En canvi, si es [...]
5. La grafia dels mots. L'ORTOGRAFIA DELS MOTS PREFIXATS, DELS COMPOSTOS I DE LES LOCUCIONS. EL GUIONET I L'AGLUTINACIÓ GRÀFICA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
El president va donar el vistiplau al projecte No ho tens ben entès Una planta sempre viva Un automòbil tot terreny ('apte per a circular per tota mena de terrenys') Amb el benentès que vindràs Una sempreviva ('planta') Tinc un totterreny molt potent ('automòbil') Cobreu-li cent euros a compte Li va [...]
6. La grafia dels mots. L'ORTOGRAFIA DELS MOTS PREFIXATS, DELS COMPOSTOS I DE LES LOCUCIONS. EL GUIONET I L'AGLUTINACIÓ GRÀFICA
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
element tònic amb contingut lèxic: homo - i heteronuclears, pre - i postoperatori. Malgrat tot, la pràctica comunicativa pot donar lloc a mots o expressions no previstos per la normativa en què és admissible l'ús discrecional del guionet. Per exemple, amb la finalitat d'evitar la confusió amb un altre mot [...]