Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

andar1

VERB MODEL
v intr
1 [recorrer] caminar. Andar a buen paso, caminar a bon pas.
2 [moverse] caminar, moure's pron. El coche no anda, l'auto no es mou.
3 fam [ir] anar, anar-se'n. Anda a paseo!, ves-te'n a passeig!
4 [desarrollarse] anar. El negocio anda muy mal, el negoci va molt malament.
5 [funcionar] anar. Esta moto anda con gasolina, aquesta moto va amb gasolina.
6 [vagar] anar. El ladrn andaba por aquellos alrededores, el lladre anava per aquells voltants.
7 fig anar. Andar cansado, anar cansat.
8 fig passar. Has empezado a leer el informe?, por dnde andas?, has comenat de llegir l'informe?, per on passes?
9 fig [estar] estar, trobar-se pron. Anda malucha estos das, est empiocada aquests dies.
10 fig [el tiempo] passar, transcrrer.
11 [con gerundio] fig anar. Los enfermos andan mejorando, els malalts es van posant b.
12 a ms (o a todo) andar a tot (o a ms) crrer.
13 anda! [para animar] vinga!, apa!, som-hi!
14 anda! [sorpresa] caram!, ostres!, mosca! Anda, si no tengo la llave!, caram, si no tinc la clau!
15 anda! [desengao] apa!, va!, fuig!, tira! Anda, esta pelcula ya la haba visto!, apa, aquesta pellcula ja l'havia vista!
16 anda! [protesta] ves!, fuig!, va! Anda, esto no tiene gracia!, ves, aix no fa cap grcia!
17 anda! [incredulidad] apa!, renoi!, va! Anda, no exageres!, apa, no exageris!
18 anda! [splica] va! Djame ir contigo... anda!, deixa'm anar amb tu... va!
19 anda! [desprecio] ala! Anda, morena!, ala, noi!
20 ndale! (o ndele!) amer pop vinga!, som-hi!
21 andando! (o andandito!) fam avant!, endavant!, vinga!, apa!, au!, som-hi!
22 andar a anar a, barallar-se a. Andar a puetazos, anar a cops de puny.
23 andar a la que salta estar a la que salta.
24 andar a una [estar de acuerdo] anar a l'una.
25 andar bueno (o malo) [salud] estar (o trobar-se) b (o malament).
26 andar con tenir. Andar con miedos, tenir pors.
27 andar con portar, tenir. Andar con traje nuevo, portar un vestit nou.
28 andar de ac para all anar d'ac d'all.
29 andar derecho caminar dret.
30 andar detrs de anar al darrere de.
31 andar de un sitio a (o en, o para) otro anar d'un costat a l'altre.
32 andar en [edad] estar a punt de fer. Anda en los siete, est a punt de fer-ne set.
33 andar en [cierta cosa] dedicar-se a, tractar amb. Anda en mulas, tracta amb mules. Anda en negocios, es dedica a negocis.
34 andar en intervenir. Anda en estos asuntos, interv en aquests afers.
35 andar metido en estar ficat en.
36 andar por los [edad] anar pels, ranejar. Anda por los cincuenta, va pels cinquanta.
37 andar tras [una cosa] anar darrere.
38 andar tras [una persona] encalar, perseguir.
39 andar tras [conquistar, procurar hablarle] anar al darrere.
40 ande yo caliente y rase la gente que rigui la gent i que jo vagi calent.
41 dime con quin andas y te dir quin eres digues-me amb qui vas i jo et dir qui ets (o qu fas).
42 echar a andar comenar (o posar-se) a caminar.
43 ms viejo que andar a pie (o para adelante) ms vell que anar a peu (o que cagar ajupit).
44 no andar por las nubes tocar de peus a terra.
45 quien mal anda mal acaba qui la fa la paga, tal fars tal trobars.
46 vamos anda! [date prisa] ves de pressa!, cuita!
47 vamos anda! [haz algo] au, vinga!
48 vamos anda! [dudando] fuig!, tira!, ves!

v tr
49 [recorrer] recrrer, fer. Hemos andado diez kilmetros, hem recorregut deu quilmetres.

v pron
50 p fr [marcharse] anar-se'n.
51 anar intr. Andarse a gatas, anar de quatre grapes.
52 recrrer tr, fer tr. Me anduve mis cincuenta kilmetros, vaig fer ben b uns cinquanta quilmetres.
53 anar intr. ndate con cuidado!, ves amb compte!
54 fer tr. No te andes con cumplidos, no facis compliments.
55 vorejar tr, ranejar tr. Se anda por los cuarenta, voreja els quaranta.
56 todo se andar dem ser un altre dia, hi ha ms dies que llonganisses, pacincia i endavant.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions