Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

àcid -a

1 adj. [LC] Que té un sabor picant, com el del vinagre. Una fruita àcida. La llimona és àcida. Bombons àcids.
2 1 adj. [QU] Relatiu o pertanyent als cossos dits àcids. Propietats àcides.
2 2 adj. [QU] Que té les propietats dels cossos dits àcids, que pot reaccionar com un àcid. Sal àcida.
3 1 adj. [GL] En geol., que té més del 66 % de sílice i quantitats petites de magnesi, ferro i calci, s'aplica a algunes roques ígnies.
3 2 adj. [GL] Que té un grau d'acidesa inferior a 6,6, s'aplica a alguns sòls.
4 1 m. [QU] Compost químic que és capaç de donar ions d'hidrogen o protons (H+) a una base i que, en conseqüència, és capaç de neutralitzar les bases per a formar sals. Àcid acètic. Àcid sulfúric. Àcid cianhídric.
4 2 [QU] àcid abiètic Àcid procedent de la isomerització de la colofònia, obrada per la calor o per altres àcids, el qual, lliure o en forma d'èster, és emprat en la preparació de laques i vernissos.
4 3 [QU] àcid acètic Àcid de fórmula CH3COOH, líquid incolor d'olor molt característica, present en el vinagre.
4 4 [QU] àcid acètic glacial Àcid acètic molt pur, exempt d'aigua.
4 5 [QU] àcid acetilsalicílic Àcid de propietats analgèsiques, antipirètiques i antireumàtiques, conegut pel nom comercial aspirina.
4 6 [QU] àcid acrílic Substància que s'obté de l'acroleïna per oxidació.
4 7 [QU] àcid adenílic Nucleòtid isòmer, èster fosfòric de l'adenosina, que es troba en els teixits dels éssers vius.
4 8 [QU] àcid adípic Àcid dibàsic saturat extret de diferents greixos, el qual, juntament amb l'hexametilendiamina, és matèria primera de la fabricació del niló.
4 9 [BOI] [QU] àcid algínic Polisacàrid lineal, constituent principal de l'algina.
4 10 [QU] àcid aminobenzoic Derivat carboxílic isòmer derivat de l'anilina, de fórmula H2NC6H4COOH, sovint emprat com a absorbent en cremes protectores solars i en la preparació d'èsters que són anestèsics locals.
4 11 [QU] àcid anísic Àcid de fórmula CH3OC6H4COOH, obtingut per oxidació del 4-metoxitoluè, emprat com a antisèptic local i antireumàtic.
4 12 [QU] àcid antranílic Àcid que ha estat considerat com un factor vitamínic necessari per a la lactància (vitamina L1).
4 13 [QU] àcid arsanílic Àcid obtingut escalfant anilina amb àcid arsènic, emprat com a matèria primera en la preparació de productes farmacèutics arsenicals.
4 14 [BI] [MD] [QU] àcid ascòrbic Àcid hexurònic o vitamina C, àmpliament distribuït pels regnes vegetal i animal, isolat sobretot de fruites cítriques, avui produït sintèticament, emprat terapèuticament com a vitamina i en la indústria alimentària com a antioxidant i per a evitar l'enranciment.
4 15 [BI] [QU] àcid aspàrtic Aminoàcid proteic no essencial, precursor de la biosíntesi de purines i pirimidines, obtingut industrialment per hidròlisi de l'asparagina.
4 16 [QU] àcid azòtic obs. Àcid nítric
4 17 [QU] àcid barbitúric Compost precursor d'una família de derivats de substitució que tenen propietats hipnòtiques.
4 18 [QU] àcid benzoic Substància de fórmula C6H5COOH, el més simple dels àcids carboxílics aromàtics.
4 19 [BI] [QU] àcid biliar Esteroide amb un grup carboxil, derivat del colesterol, present a la bilis en estat lliure o conjugat amb glicocol·la o taurina.
4 20 [QU] àcid bòric Oxoàcid del bor, de fórmula H3BO3, del qual deriven els ortoborats o borats.
4 21 [QU] àcid butíric Àcid carboxílic saturat de quatre àtoms de carboni, de fórmula empírica C3H7COOH, present a la mantega en forma d'èster.
4 22 [QU] àcid cacodílic Òxid de la hidroximetilarsina, de fórmula (CH3)2As(O)OH, líquid molt verinós usat com a insecticida.
4 23 [QU] àcid càpric Sòlid que fa olor de ranci, àcid gras de les llavors de Cuphea llavea.
4 24 [BI] [QU] àcid caproic Àcid gras saturat, de fórmula CH3(CH2)4COOH, present en els greixos de la llet, en l'oli de coco i en alguns altres olis.
4 25 [QU] àcid carbàmic a) Compost de fórmula RNHCOOH, on R representa generalment un grup alquil.
4 25 [QU] àcid carbàmic b) Àcid aminofòrmic, de fórmula H2NCOOH, àcid inestable que dona sals i èsters que són estables.
4 26 [QU] àcid carbònic Oxoàcid del carboni, de fórmula H2CO3, de caràcter àcid feble, resultant de la dissolució del diòxid de carboni en aigua.
4 27 [QU] àcid carmínic Colorant natural vermell, de fórmula C22H20O13, que s'obté dels èlitres de la cotxinilla (Dactylopius cactii).
4 28 [BI] [QU] àcid ceròtic Àcid gras saturat de fórmula CH3(CH2)24COOH, present en forma d'èster en moltes ceres.
4 29 [QU] àcid cianhídric Àcid de fórmula HCN, líquid volàtil, altament metzinós, d'olor d'ametlles amargues, obtingut industrialment per oxidació d'una mescla d'amoníac i metà, molt soluble en aigua per a donar solucions de caràcter àcid molt feble.
4 30 [QU] àcid ciànic Cianat d'hidrogen, de fórmula HCNO, líquid de propietats àcides, d'olor acre, amb acció lacrimògena i vesicant.
4 31 [QU] àcid cianúric Trímer de l'àcid ciànic, de fórmula C3N3(OH)3, emprat en la preparació de resines de la melamina.
4 32 [QU] àcid ciclàmic Àcid de caràcter bastant fort obtingut per sulfonació de la ciclohexilamina, edulcorant no nutritiu.
4 33 [QU] àcid cinàmic Àcid aromàtic, de fórmula C6H5CH=CHCOOH, que ocorre lliure o en forma d'èsters en productes naturals com el bàlsam del Perú, l'oli de cínamom o les fulles de coca, emprat en la preparació dels seus èsters per a la indústria dels perfums.
4 34 [BI] [QU] àcid cítric Àcid tribàsic obtingut del suc de la llimona i de la pinya americana i per fermentació fúngica de melasses amb Aspergillus niger.
4 35 [QU] àcid clorhídric Solució aquosa de clorur d'hidrogen gas, de caràcter àcid fort, fumant a l'aire, incolora si és pura, de color groc si conté traces de ferro com a impuresa.
4 36 [BI] [QU] àcid còlic Àcid biliar de fórmula C24H40O5, que ocorre en conjunció amb la colina i la taurina en la bilis de la majoria de vertebrats i que és molt abundant en la bilis humana.
4 37 [QU] àcid cròmic Oxoàcid del crom, de fórmula H2CrO4, molt soluble en aigua, oxidant fort especialment de matèria orgànica que conté grups hidroxil, amb la qual reacciona a voltes amb violència perillosa.
4 38 [QU] àcid cromotròpic a) Producte intermediari en la indústria de colorants.
4 38 [QU] àcid cromotròpic b) Reactiu emprat en química analítica.
4 39 [QU] àcid crotònic Àcid monobàsic de fórmula CH3CH=CHCOOH, sòlid cristal·lí que es forma en la destil·lació seca de la fusta, emprat en la fabricació de copolímers amb acetat de vinil.
4 40 [BI] [QU] àcid desoxiribonucleic Compost constituït per dos polinucleòtids de desoxiribosa enrotllats l'un al voltant de l'altre formant una doble hèlix, que constitueix el suport material de la informació genètica dels éssers vius i de molts virus, i que és conegut per la sigla DNA o ADN.
4 41 [QU] àcid el·làgic Àcid de fórmula empírica C14H6O8 que es troba en estat lliure o combinat en les gales, en l'escorça de l'alzina i en algunes espècies d'eucaliptus.
4 42 [BI] [QU] àcid esteàric Àcid gras saturat de fórmula CH3(CH2)16COOH, els glicèrids del qual es troben en greixos animals i olis vegetals.
4 43 [QU] àcid etanoic Àcid acètic
4 44 [QU] àcid fluorhídric Solució de fluorur d'hidrogen gas en aigua, de caràcter àcid feble, tòxica, molt corrosiva, que en contacte amb la pell causa ferides profundes, i ataca el vidre i la ceràmica perquè dissol la sílice.
4 45 [BI] [QU] àcid fòlic Substància que forma part del complex vitamínic B, essencial per al procés de divisió cel·lular, és sintetitzada per les plantes i els bacteris i es troba abundantment en el fetge.
4 46 [QU] àcid fòrmic Àcid de fórmula HCOOH, el més simple dels àcids orgànics, líquid incolor, d'olor picant i desagradable, tòxic, que hom troba en les ortigues i també en la suor.
4 47 [QU] àcid fosfòric Àcid tribàsic, de fórmula H3PO4, obtingut a partir del fosfat tricàlcic natural, moderadament fort, emprat en la fabricació de superfosfats i de detergents.
4 48 [QU] àcid fosforós Àcid dibàsic deliqüescent, de fórmula H3PO3, que s'obté per hidròlisi del triclorur de fòsfor.
4 49 [QU] àcid ftàlic Àcid aromàtic dibàsic, de fórmula C6H4(COOH)2, amb els dos grups carboxils en posicions contigües, que s'obté per oxidació del naftalè.
4 50 [GL] [QU] àcid fúlvic Fracció de l'humus que és soluble en solucions alcalines i no es precipita amb l'addició d'àcid clorhídric o d'àcid sulfúric.
4 51 [IQ] [QU] àcid fumàric Àcid dibàsic insaturat, de fórmula HOOCCH=CHCOOH, que ocorre en la fumària i altres plantes i es prepara a partir de la glucosa per oxidació fermentativa, emprat com a antioxidant i com a substitut de l'àcid tartàric en begudes efervescents.
4 52 [BI] [QU] àcid galacturònic Producte d'oxidació del grup alcohòlic primari de la galactosa.
4 53 [QU] àcid gàl·lic Àcid de fórmula C6H2(OH)3COOH, obtingut per hidròlisi dels tanins, emprat com a antioxidant, en fotografia com a revelador, i en l'adoberia de pells.
4 54 [BI] [QU] àcid glicèric Producte d'oxidació del glicerol, de fórmula CH2OHCHOHCOOH.
4 55 [BI] [QU] àcid glucurònic Producte d'oxidació del grup alcohòlic primari de la glucosa, molt abundant en els regnes animal i vegetal.
4 56 [BI] [QU] àcid glutàmic Aminoàcid proteic no essencial que forma part de l'àcid fòlic, emprat per a millorar el gust i l'aroma de determinats aliments.
4 57 [BI] [QU] àcid gras Àcid carboxílic de molècula lineal, ramificada o alifàtica, saturada o insaturada, present en els greixos, ceres i altres lípids, de fórmula general CnH2n+1COOH.
4 58 [QU] àcid hidrazoic Nitrur d'hidrogen, de fórmula HNN=N, líquid incolor d'olor pungent, molt explosiu i metzinós, que dona sals metàl·liques detonants o explosives.
4 59 [QU] àcid hipoclorós Oxoàcid del clor, de fórmula HClO, format per l'acció de l'aigua sobre el clor, conegut només en solució aquosa, àcid molt feble, de caràcter oxidant fort, emprat com a descolorant.
4 60 [QU] àcid hipúric N-benzoïlglicina, de fórmula C6H5CONH2COOH, present en l'orina dels animals herbívors, i en petita quantitat en l'orina humana.
4 61 [QU] àcid húmic Substància polímera de color fosc que es troba en els sòls i en les torberes, resultant de la descomposició de la matèria orgànica, especialment de la matèria vegetal, i que és extreta del sòl amb solucions bàsiques.
4 62 [QU] àcid iodhídric Solució de iodur d'hidrogen en aigua, incolora o groguenca, de caràcter àcid fort i reductora.
4 63 [QU] àcid iòdic Oxoàcid del iode amb el nombre d'oxidació +5, de fórmula HIO3, molt soluble en aigua, preparat per oxidació del iode elemental amb àcid nítric.
4 64 [BI] àcid làctic Àcid 2-hidroxipropiònic, de fórmula CH3CHOHCOOH, producte final de la glucòlisi anaeròbia.
4 65 [QU] àcid làuric Àcid gras contingut com a glicèrid en la llet, en l'esperma de balena, en l'oli de ricí i altres olis vegetals, de fórmula CH3(CH2)10COOH.
4 66 [BI] [QU] àcid lignocèric Àcid gras saturat de fórmula empírica C23H47COOH, obtingut dels quitrans residuals de la destil·lació seca de la llenya, que ocorre en petita quantitat en la majoria de greixos naturals.
4 67 [BI] [QU] àcid linoleic Àcid gras diinsaturat de fórmula empírica C18H32O2, constituent característic dels olis semiassecants per a pintures, laques i recobriments.
4 68 [BI] [QU] àcid linolènic Àcid gras triinsaturat de fórmula empírica C18H30O2, present com a glicèrid en la majoria d'olis assecants.
4 69 [QU] àcid lisèrgic Droga depressiva o estimulant, d'acció psicomimètica, de fórmula empírica C16H16N2O2, constituent fonamental de tots els alcaloides del sègol banyut, del qual s'extreu per hidròlisi alcalina.
4 70 [QU] àcid lític Àcid úric
4 71 [BI] [QU] àcid màlic Àcid hidroxisuccínic, de fórmula HOOCCHOHCH2COOH.
4 72 [QU] àcid mangànic Oxoàcid de fórmula H2MnO4, derivat de l'òxid MnO3.
4 73 [IQ] [QU] àcid margàric Àcid heptadecanoic, de fórmula CH3(CH2)15COOH, àcid gras.
4 74 [QU] àcid metabòric Compost de fórmula HBO2, obtingut per escalfament de l'àcid bòric.
4 75 [QU] àcid metacrílic Àcid insaturat, de fórmula CH2=C(CH3)COOH, que es troba en l'oli de la camamilla romana.
4 76 [QU] àcid metafosfòric Àcid d'aspecte vitri, de fórmula (HPO3)n, que s'obté per escalfament de l'àcid ortofosfòric o per exposició de l'òxid de fòsfor pentavalent a una quantitat calculada i petita d'aigua.
4 77 [BI] [QU] àcid mirístic Àcid gras saturat, de fórmula CH3(CH2)12COOH, present en forma d'èster en moltes ceres.
4 78 [QU] àcid molíbdic Substància àcida de color blanc que, per condensació, produeix diferents poliàcids.
4 79 [BI] [QU] àcid múcic Àcid dicarboxílic derivat de la lactosa o de la galactosa per oxidació, de fórmula empírica C6H10O8.
4 80 [QU] àcid muriàtic obs. Àcid clorhídric
4 81 [QU] àcid naftènic Mescla complexa dels àcids monocarboxílics derivats dels naftens que es troben en el petroli brut, d'on és extreta per rentatge amb bases.
4 82 [QU] àcid nicotínic Àcid de fórmula C5H4NCOOH, derivat carboxilat de la piridina.
4 83 [QU] àcid niòbic Òxid hidratat de niobi pentavalent que amb altres òxids metàl·lics forma òxids mixtos.
4 84 [QU] àcid nítric Oxoàcid del nitrogen pentavalent, de fórmula HNO3, el més estable i el més important dels àcids del nitrogen, àcid fort i oxidant fort amb multitud d'aplicacions pràctiques.
4 85 [QU] àcid nitrós Oxoàcid del nitrogen de fórmula HNO2.
4 86 [BI] [QU] àcid nucleic Polinucleòtid de desoxiribosa o de ribosa implicat en l'emmagatzematge, la transferència o l'expressió de la informació genètica dels éssers vius i dels virus.
4 87 [BI] [QU] àcid oleic Àcid gras monoinsaturat, de fórmula CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH, component de gairebé tots els greixos i olis vegetals.
4 88 [QU] àcid ortobòric Àcid bòric, de fórmula H3BO3.
4 89 [QU] àcid ortofosfòric Àcid fosfòric
4 90 [QU] àcid ortoperiòdic Forma màximament hidratada de l'oxoàcid del iode amb el nombre d'oxidació més alt, de fórmula H5IO6.
4 91 [QU] àcid ortosilícic Àcid silícic
4 92 [BI] [QU] àcid oxàlic Àcid bibàsic de fórmula (COOH)2, usat en tintoreria, en el blanqueig de la palla, per a treure taques de tinta, etc.
4 93 [BI] [QU] àcid palmític Àcid gras saturat de fórmula CH3(CH2)14COOH, molt abundant en els greixos animals i vegetals.
4 94 [BI] [QU] àcid pantotènic Component del complex vitamínic B, present en molts teixits animals i vegetals, especialment en teixits hepàtics, gelea de l'abella reina, melasses i segó d'arròs, que es prepara industrialment a partir de l'alanina i l'aldehid isobutíric.
4 95 [QU] àcid pèctic Polisacàrid complex que és present a la pectina.
4 96 [QU] àcid perbòric Peroxoàcid derivat de l'àcid bòric, de fórmula H2B2(O2)2(OH)4, del qual s'obtenen els perborats, emprats com a oxidants, descolorants i desinfectants.
4 97 [QU] àcid perclòric Oxoàcid líquid oliós, fumant, molt corrosiu, de fórmula HClO4, emprat en anàlisi química per les seves qualitats d'àcid fort i d'oxidant fort.
4 98 [QU] àcid periòdic Oxoàcid mineral sòlid del iode amb el nombre d'oxidació més alt, de fórmula HIO4, obtingut per reacció entre el iode i l'àcid perclòric concentrat o per oxidació electrolítica a baixa temperatura de solucions concentrades d'àcid iòdic.
4 99 [QU] àcid permangànic Oxoàcid del manganès heptavalent, de caràcter oxidant fort.
4 100 [QU] àcid peroxodisulfúric Peroxoàcid mineral sòlid, de fórmula H2S2O8, les sals del qual són emprades com a oxidants.
4 101 [QU] àcid peroxomonosulfúric Peroxoàcid mineral sòlid, de fórmula O2S(OH)(OOH), inestable si no és a la temperatura de la neu carbònica, emprat en processos d'oxidació i de blanqueig.
4 102 [QU] àcid persulfúric Àcid peroxodisulfúric
4 103 [QU] àcid picràmic Àcid resultant de la reducció parcial de l'àcid pícric, 2-amino-4,6-dinitrofenol, emprat en la fabricació de colorants.
4 104 [QU] àcid pícric 2,4,6-trinitrofenol, relativament fort, cristal·lí, groc, usat com a colorant i en la fabricació d'explosius.
4 105 [AGF] [QU] àcid pirolignós Fracció aquosa de color bru vermellós i olor empireumàtica, que conté del 4 al 8 % d'àcid acètic, obtinguda per destil·lació destructiva de la fusta.
4 106 [QU] àcid pirúvic Àcid 2-oxopropanoic, de fórmula CH3COCOOH, el més simple dels α-cetoàcids.
4 107 [QU] àcid polifosfòric Denominació de les mescles complexes d'àcids fosfòrics de fórmula general Hn+2PnO3n+1.
4 108 [QU] àcid propanoic Àcid acrílic
4 109 [QU] àcid propiònic Àcid monocarboxílic saturat, de fórmula CH3CH2COOH.
4 110 [QU] àcid prússic obs. Àcid cianhídric
4 111 [QU] àcid purpúric Compost bicíclic producte de la condensació de l'al·loxana amb amoníac, de fórmula empírica C8H5O6N5.
4 112 [QU] àcid racèmic Varietat òpticament inactiva de l'àcid tartàric, que és una mescla dels àcids tartàrics dextrogir i levogir.
4 113 [AGF] [QU] àcid resínic Diterpè de caràcter àcid que s'acumula en les porcions no volàtils de les resines de les coníferes.
4 114 [BI] [QU] àcid ribonucleic Polinucleòtid de ribosa directament implicat en la biosíntesi de proteïnes, que constitueix el suport material de la informació genètica de certs virus, i que és conegut per la sigla RNA o ARN.
4 115 [QU] àcid ricínic Àcid ricinoleic
4 116 [QU] àcid ricinoleic Hidroxiàcid carboxílic no saturat, de fórmula empírica C18H34O3, present en forma d'èster glicèric en l'oli de ricí.
4 117 [BI] [QU] àcid sacàric Àcid dicarboxílic de fórmula HOOC(CHOH)4COOH, que es forma per oxidació de les hexoses.
4 118 [MD] [QU] àcid salicílic Hidroxiàcid aromàtic, bon agent quelant d'ions metàl·lics, emprat fonamentalment en la fabricació de l'aspirina.
4 119 [QU] àcid sebàcic Àcid dicarboxílic saturat, de fórmula HOOC(CH2)8COOH, emprat en la fabricació de plastificants i de resines.
4 120 [QU] àcid silícic Sílice hidratada amorfa.
4 121 [QU] àcid sòrbic Àcid monocarboxílic insaturat que ocorre en la natura en les serves verdes.
4 122 [QU] àcid subèric Àcid dicarboxílic saturat, resultant de l'atac del suro per l'àcid nítric.
4 123 [QU] àcid succínic Àcid dicarboxílic saturat, de fórmula HOOC(CH2)2COOH, que es troba en l'ambre.
4 124 [QU] àcid sulfanílic Àcid de fórmula H2NC6H4SO3H, d'aplicació en la síntesi de colorants i en la preparació de les sulfamides.
4 125 [QU] àcid sulfhídric Sulfur d'hidrogen, de fórmula H2S, gas incolor, inflamable, metzinós, que fa olor d'ous podrits.
4 126 [QU] àcid sulfociànic Àcid tiociànic
4 127 [QU] àcid sulfònic Àcid orgànic que conté el grup funcional –SO3H o grup sulfònic, resultant formalment de la substitució d'un grup hidroxil de la molècula de l'àcid sulfúric per un radical orgànic.
4 128 [QU] àcid sulfúric Oxoàcid del sofre hexavalent, de fórmula H2SO4, el més estable i el més important dels àcids de sofre, àcid fort i oxidant fort amb multitud d'aplicacions pràctiques.
4 129 [QU] àcid sulfurós Oxoàcid de sofre, de fórmula H2SO3, d'olor sufocant, de propietats reductores.
4 130 [QU] àcid tànnic Compost format per glucòsids complexos dels àcids gàl·lic i el·làgic o de llurs polímers, constituent principal dels tanins.
4 131 [QU] àcid tantàlic Pentòxid de tàntal hidratat que, per fusió amb hidròxid de potassi, dona un tantalat.
4 132 [QU] àcid tartàric Hidroxiàcid dicarboxílic, àcid 2,3-dihidroxi-butandioic, que pel fet de contenir en la seva estructura dos àtoms de carboni asimètrics idènticament substituïts, pot existir en formes òpticament actives, dextrogira i levogira, i en forma inactiva per compensació.
4 133 [QU] àcid tàrtric Àcid tartàric
4 134 [QU] àcid tereftàlic Isòmer de l'àcid ftàlic, emprat en la preparació de polièsters.
4 135 [QU] àcid tetrabòric Oxoàcid de bor, de fórmula H2B4O7, la sal sòdica del qual, decahidratada, és el bòrax.
4 136 [QU] àcid tiociànic Àcid fort que hom creu que és una mescla tautòmera de HSCN i HNSC en equilibri, i que tendeix a sofrir polimerització i és molt soluble en aigua.
4 137 [QU] àcid tiosulfúric Tioàcid de sofre, de fórmula H2S2O3, reductor usat àmpliament en química analítica, la sal sòdica del qual és emprada en fotografia.
4 138 [QU] àcid triclorofenoxiacètic Herbicida molt potent, conegut per l'abreviació 2,4,5-T, emprat per al control de sotaboscos.
4 139 [BI] [QU] àcid úric 2,6,8-trihidroxipurina, producte final del metabolisme de la purina que existeix en petita quantitat en l'orina dels mamífers i en abundància, en forma d'urats, en l'orina dels ocells i dels rèptils.
4 140 [QU] àcid urònic Àcid derivat de les aldoses per oxidació de llur grup hidroxil terminal.
4 141 [QU] àcid valeriànic Àcid valèric
4 142 [QU] àcid valèric Àcid monocarboxílic alifàtic, de fórmula CH3(CH2)3COOH, que ocorre en l'oli de valeriana, emprat com a intermediari en perfumeria.
4 143 [QU] àcid xàntic Denominació no sistemàtica de qualsevol àcid O-alquilditiocarbònic.
4 144 [QU] àcid xantogènic Àcid xàntic
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions