Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

ésser1

v intr [en llenguatge col·loquial és preferida la forma ser]
1 [existir] ser. Déu és, Dios es.
2 ser. Soc europeu, soy europeo. Serem tres, seremos tres.
3 [succeir] ser, tener lugar. Els exàmens seran el dia vint, los exámenes serán el día veinte.
4 [trobar-se] estar. Demà serem a Saragossa, mañana estaremos en Zaragoza.
5 [arribar a un lloc] estar. Ja soc aquí!, ¡ya estoy aquí! No us atureu fins que sereu a casa, no os paréis hasta que estéis en casa.
6 [estar situat] estar. En Joan era al balcó, Juan estaba en el balcón.
7 [a casa] estar. Que hi és l'amo? —No hi és, ¿Está el dueño? —No está.
8 [escaure] estar. Aquest vestit li és petit, este vestido le está pequeño.
9 [característica, qualitat] ser. Aquest jersei és blau, este jersey es azul. El meu germà és ros, mi hermano es rubio.
10 [qualitat irreversible] estar. És mort, está muerto. Aquest moble és ja molt vell, este mueble está ya muy viejo. El pis és venut, el piso está vendido.
11 [qualitat transitòria en éssers inanimats] estar. La sopa és calenta, la sopa está caliente. El pollastre era molt bo, el pollo estaba muy rico. La porta és oberta, és tancada, és ajustada, la puerta está abierta, está cerrada, está entornada.
12 [formar part d'un grup] ser. En Joan és metge, Juan es médico. L'oreneta és un moixó, la golondrina es un pájaro.
13 [ser igual a] ser. Dos i dos són quatre, dos y dos son cuatro.
14 [pertànyer] ser. Aquestes sabates són meves, estos zapatos son míos.
15 [semblar] ser, parecer. Tots els diners li són pocs, todo el dinero es poco para él (o todo el dinero le parece poco).
16 ser. Va ser ell qui va parlar, fue él quien habló.
17 [data] estar. Avui som al 31 d'octubre, hoy estamos a 31 de octubre.
18 això és... (o ço és... o és a dir...) [per a introduir una explicació] esto es..., es decir...
19 així sia! ¡así sea!
20 com és això! ¡cómo es eso!
21 com és que...? ¿cómo es que...?
22 com sigui que como sea (o quiera) que.
23 el que sigui [qualsevol cosa] lo que sea.
24 encara (o ni) que fos aunque fuera.
25 és... qui (o és... el qui, o és... la qui) es... quien. És la veïna la qui, amb els seus xiscles, no ens deixa dormir, es la vecina quien con sus chillidos no nos deja dormir.
26 ésser d'allò (o del que) no hi ha [molt bo] ser de lo que no hay.
27 ésser d'allò (o del que) no hi ha [molt dolent] ser de lo que no hay, ser el colmo.
28 ésser de [matèria] ser de. Aquestes cortines són de cotó, estas cortinas son de algodón.
29 ésser de [pertànyer] ser de. Aquest cotxe és del meu pare, este coche es de mi padre.
30 ésser de [ser propi de] ser de, ser propio de. Aquestes paraules són d'home savi, estas palabras son de hombre sabio.
31 ésser de massa (o ésser sobrer) [sobrar] estar de más (o de sobra).
32 ésser en un error [equivocar-se] estar en un error.
33 ésser menys ser menos.
34 ésser més... que [comparació] ser más... que, tener más de... que. És més xerraire que no pas altra cosa, es más charlatán que otra cosa, tiene más de charlatán que de otra cosa.
35 ésser millor que res es mejor que nada, peor es nada.
36 ésser-ne de ser de. Fixa't que n'és (o si n'és), de llest, fíjate cómo es de listo.
37 ésser per a [servir] ser para.
38 ja hi vam ser! ¡allí fue ello (o ella)!
39 ja que és així... [puix que] puesto (o ya) que así es....
40 m'és igual me es (o da) igual.
41 no és pas per això que no por eso.
42 ésser tot u ser todo uno.
43 no ésser-hi tot fig [estar boig] no estar en sus cabales, estar mal (o tocado) de la cabeza, faltarle un tornillo.
44 no hi és no está.
45 no pot ésser [impossible] no puede ser.
46 no som ningú (o res) no somos nadie (o nada). Avui rics i demà en la misèria; no som ningú!, hoy ricos y mañana en la miseria; ¡no somos nadie!
47 o sia o sea, es decir.
48 on som? ¿dónde estamos?
49 per ell serà allá él (o allá se las componga).
50 pot ésser que [possibilitat] puede que.
51 què és de...? ¿qué es de...? Què és de la teva vida?, ¿qué es de tu vida?
52 qui soc? jocs ¡adivina quién soy!
53 qui sou? (o qui sou i d'on veniu?) mil ¡quién vive!
54 si és possible si es posible, a poder ser.
55 si jo fos de... yo que..., si yo fuera...Si jo fos de tu, no ho faria, yo que tú (o si yo fuera tú) no lo haría.
56 si no és així si no es así, de lo contrario.
57 si no és que a menos que. No vindré si no és que em necessites, no vendré a menos que me necesites.
58 si no fos (o hagués estat) de (o a) no ser. Si no fos pel trànsit, ja seríem a casa, de no ser por el tráfico, ya estaríamos en casa.
59 si no fos així de no ser así, de otro modo.
60 sia sea.
61 sia... sia... ya sea... ya sea..., ya... ya..., bien... bien... (o bien... o bien...)Sia caminant sia amb cotxe, ya sea andando ya sea en coche.
62 sigui com vulgui (o sigui com sigui) sea lo que fuere (o lo que sea, o lo que quiera, o como sea).
63 sigui el que sigui ja se sabrà lo que sea sonará.
64 sigui qui vulgui quienquiera que sea.
65 som nosaltres qui (o els qui, o aquells que) somos nosotros quienes (o los que).
66 som-hi? [invitació] ¿vamos? Jo ja estic preparat. Som-hi?, yo ya estoy preparado. ¿Vamos?
67 som-hi! [conformitat] ¡vamos!, ¡adelante!
68 tant és [a algú] lo mismo da, es (o da) igual. A ell, tant li és, a él, lo mismo le da (o le da igual).
69 tant m'és me da igual, me tiene (o me trae) sin cuidado.
70 tot el que no sigui això todo lo demás.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions