Resultats de la cerca bàsica: 19

Fitxes de l'Optimot  | Convencions
1. Separació a final de ratlla d'abreviacions / Separació a final de ratlla d'abreviatures, sigles, acrònims i símbols
Font Fitxes de l'Optimot
per raons d'espai, han de tenir com a mínim cinc lletres, i la partició es fa d'acord amb les regles generals de la separació sil·làbica. Per exemple: ERAS- MUS IN- CAVI o INCA- VI REN- FE  [...]
2. Article davant dels dies de la setmana / 'el dimecres' o 'els dimecres'? ('cada dimecres')
Font Fitxes de l'Optimot
especificació, sense comes. Per exemple, si avui és dia 7 d'octubre, podem dir: Vindré el dijous 27 de novembre. La presència de l'article (sense especificar la data) pot donar a l'expressió temporal un valor distributiu, i en aquest cas l'article que acompanya el dia de la setmana pot anar en singular o en [...]
3. Criteris de redacció del contracte i del conveni
Font Fitxes de l'Optimot
Definició Un contracte és un acord de voluntats entre dues o més persones, que s'obliguen a donar, a fer o a no fer alguna cosa. També s'anomena contracte el document que recull aquest acord. El Codi civil distingeix, pel que fa als contractes, els documents públics dels documents privats. Els [...]
4. Criteris de redacció de la interlocutòria
Font Fitxes de l'Optimot
qüestions que cal resoldre. En el cas que només s'hi hagi de fer constar un fet, es pot introduir amb l'expressió Únic. 8. Fonaments de dret Amb l'encapçalament Fonaments de dret, Fonaments jurídics o Raonaments jurídics, s'han de donar les raons i fonaments legals que s'estimin procedents per a [...]
5. Exemples de provisió
Font Fitxes de l'Optimot
de Barcelona a fi que resolgui el recurs. Així ho mano i ho signo. La jutgessa (rúbrica) En dono fe. El secretari judicial (rúbrica) DILIGÈNCIA. Seguidament, es compleix el que ha ordenat la jutgessa. En dono fe. (rúbrica) Exemple 2 Jutjat Penal núm. [... [...]
6. Ajuts, beques i fons de suport econòmic (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
Els ajuts i les beques s'escriuen amb minúscula. També s'hi escriuen els fons de suport econòmic, llevat que designin un fons singular, instituït per una organització pública o privada. Per exemple:   la beca Fulbright els ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca un fons [...]
7. Traducció de noms propis de persona en alfabets no llatins
Font Fitxes de l'Optimot
A l'hora de traduir noms escrits en alfabets diferents del llatí, cal transcriure o transliterar el nom de la llengua original al català. La transliteració consisteix a donar l'equivalent gràfic de l'alfabet original en l'alfabet llatí, i va adreçada a publicacions especialitzades o a un públic [...]
8. Abreviació de dates: punt, guionet o barra inclinada? / 24.11.2016, 24-11-2016 o 24/11/2016?
Font Fitxes de l'Optimot
habituals els guionets o la barra inclinada. Per exemple:  24.11.2016 24-11-2016 24/11/2016  És habitual escriure l'any sencer per donar la informació completa, però també es poden ometre les dues primeres xifres: 24.11.16.  D'altra banda, pel que fa al mes i el dia, quan la xifra és inferior a [...]
9. Criteris de redacció de la provisió
Font Fitxes de l'Optimot
signatures es redacti en primera persona referida al secretari o la secretària (Lo manda y firma S. S., doy fe); però sobta que el nucli del document tingui com a emissor el responsable de la provisió (el jutge o la jutgessa) i que l'últim paràgraf, no aïllat de la resta, tingui com a emissor el secretari o [...]
10. Exemple d'interlocutòria
Font Fitxes de l'Optimot
tauler d'anuncis d'aquest Jutjat. Contra aquesta resolució es pot interposar recurs de reposició per escrit en aquest Jutjat, en el termini de tres dies, comptadors des de la data de la notificació. Així ho disposo i ho signo. En dono fe. La jutgessa El secretari (rúbrica) (rubrica)  [...]
Pàgines  1 / 2 
Pàgina  1  2  Següent >>