Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

hi

pron [i la forma -hi darrere d'infinitiu, imperatiu i gerundi]
1 [representa una determinació circumstancial de lloc no introduïda per la preposició de] [se traduce con la preposición y el pronombre correspondientes o puede no traducirse]. Quan jo tornava de la plaça, ella hi anava, cuando yo volvía de la plaza ella iba hacia allí. Després de netejar la cadira, va posar-hi el paquet al damunt, después de limpiar la silla, puso el paquete encima de ella. Hi voldria anar, però no puc, querría ir, pero no puedo.
2 [representa una determinació circumstancial de lloc no introduïda per la preposició de] [puede no traducirse]. Les porto a la taula o no les hi porto? —Sí, porta-les-hi, ¿las llevo a la mesa o no las llevo? —Sí, llévalas. Era allà dalt, però ja no hi és, estaba allá arriba, pero ya no está.
3 [representa una determinació circumstancial de lloc no introduïda per la preposició de] allí. Hi vaig cada dia, voy allí todos los días.
4 [reemplaça una circumstància de manera, instrument, concurrència a una acció, etc] [se repite la circunstancia]. No caminis tan a poc a poc. —Però si no hi camino!, no andes tan despacio. —¡Pero si no ando despacio!
5 [reemplaça una circumstància de manera, instrument, concurrència a una acció, etc] [puede no traducirse y se suprime el verbo]. La Maria vesteix elegantment, però en Carles també hi vesteix, María viste elegantemente, pero Carlos también.
6 [reemplaça una circumstància de manera, instrument, concurrència a una acció, etc] así. Ens tracten molt bé. A vosaltres també us hi tracten?, Nos tratan muy bien, ¿A vosotros también os tratan así?
7 [reemplaça una determinació introduïda per qualsevol preposició que no sigui de] [se traduce con la preposición y el pronombre correspondientes]. Jugava molt amb la Núria, i ara no hi juga mai, jugaba mucho con Nuria, pero ahora no juega nunca con ella. Segur que te'n sortiràs, només cal que hi confiïs, seguro que saldrás de esta, solo hace falta que confíes en ello.
8 [reemplaça una determinació introduïda per qualsevol preposició que no sigui de] [puede no traducirse]. Ell es conforma amb mil euros, però jo no m'hi conformo, él se conforma con mil euros, pero yo no me conformo (o pero yo no). No hi estic avesat, no estoy acostumbrado.
9 [reemplaça, en certs casos, un complement preposicional de temps amb verbs com 'arribar', 'partir', 'començar', 'acabar', etc] [no se traduce]. Normalment comença a les sis, però avui no hi començarà pas, normalmente empieza a las seis, pero hoy no [empezará a esa hora].
10 [representa el terme predicatiu de verbs altres que 'ésser', 'esdevenir', 'estar' i 'semblar'] [no se traduce]. Té les cames molt llargues. —Sí que les hi té, tiene las piernas muy largas. —Sí que las tiene. Va despentinat. —Sí que hi va, va despeinado. —Sí que va [despeinado]. Digué que el ferro es tornaria or, però no s'hi tornà pas, dijo que el hierro se volvería oro, pero nada [no se volvió oro].
11 [acompanya el verb haver usat com a impersonal] [no se traduce]. A casa no hi ha ningú, en casa no hay nadie.
12 [acompanya verbs de percepció usats intransitivament] [no se traduce]. No hi veig ni hi sento, no veo ni oigo.
13 [forma que pren el pron li quan concorre amb el, la, els o les] se. Li donaràs els llibres o no els hi [li'ls] donaràs?, ¿le darás los libros o no se los darás? Si em demana que li porti la roba la hi [li la] portaré, si me pide que le lleve la ropa se la llevaré. Renta-li la camisa; renta-la-hi [renta-li-la], lávale la camisa; lávasela.
14 [en el llenguatge col·loquial forma que pren el pron li quan concorre amb en] le, le... algo (o un poco). Si no té prou paper, jo n'hi [li'n] deixaré, si no tiene suficiente papel yo le dejaré (o le dejaré un poco).
15 [en el llenguatge col·loquial forma que pren el pron li quan concorre amb en] le. N'hi [li'n] fa de totes, le hace de todo.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions