Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7461/3Darrera versió: 18.03.2021

Títol

Pronunciació del verbs adequar, liquar i obliquar 

Com es pronuncien adequo, adeqües, adequa, adeqüen, adeqüi, adeqüis i adeqüin

Resposta

De vegades, les formes dels verbs adequarliquar obliquar es pronuncien inadequadament amb un hiat, per analogia amb certes formes verbals de aguar, evacuar i promiscuar, en què la pronúncia amb hiat alterna amb la pronúncia amb diftong. 

En els registres formals, per tant, les formes verbals dels verbs adequar, liquar i obliquar s'han de pronunciar amb diftong i no pas amb hiat:

adequo (pronunciat a-dè-quo i no a-de-qú-o)
liqua (pronunciat lí-qua i no li-qú-a)
obliqua (pronunciat o-blí-qua i no o-bli-qú-a). 

 

Classificació

Categoria
Fonètica i prosòdia
Abreviacions