Resultats de la cerca frase exacta: 11

Criteris lingüístics
1. Equivalències castellà - català. deuda f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
deuda f-deute m Quantitat de diners que una persona física o jurídica deu a una altra. [...]
2. Equivalències castellà - català. asunción de deuda f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
asunción de deuda f - assumpció de deute f Acte de fer-se càrrec d'un deute d'una altra persona, d'acord amb el creditor. [...]
3. Equivalències castellà - català. debitorio m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
debitorio m - debitori / reconeixement de deute m Acte pel qual un deutor admet l'existència d'una obligació?generalment pecuniària?i de les seves condicions, i s'obliga a complir-la. [...]
4. Equivalències castellà - català. impagado m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
impagado m - impagat m Fet pel qual no s'ha pagat o cobrat una factura, un deute, etc. CA: Tenir un impagat. Comptabilitzar un impagat. Gestió d'impagats. [...]
5. Equivalències castellà - català. acreedor -a m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
acreedor -a m i f - creditor -a m i f Persona física o jurídica vers la qual hom té un deute; persona física o jurídica a favor de la qual es constitueix una obligació de manera que té dret a exigir el compliment del deute i anar contra el patrimoni del deutor en cas d'incompliment. [...]
6. Equivalències castellà - català. vencer v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
vencer v intr - vèncer v intr Un element contractual que genera un deute, arribar al moment en què s'ha de fer efectiu el pagament; el termini per fer una cosa, acabar-se. CA: El dia 15 venç el lloguer. La lletra venç demà. [...]
7. Equivalències castellà - català. embargar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
embargar v tr-embargar / retenir v tr Quedar-se béns, un sou, etc., per ordre de l'autoritat judicial a conseqüència d'un deute o d'un delicte. [...]
8. Equivalències castellà - català. dilatar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
dilatar v tr - demorar / diferir / dilatar / endarrerir / retardar v tr Deixar per a més endavant la realització d'una cosa de manera injustificada, generalment incomplint el que s'ha establert, la llei, etc. CA: Diferir el pagament d'un deute. [...]
9. Documentació jurídica. La interlocutòria. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
l'import del deute que hi havia. 2. Un cop transcorregut el termini de quinze dies sense que hagués consignat o fian- çat l'import del deute que hi havia, es decidí mantenir la qualificació d'insolvència definitiva i s'ordenà esperar el transcurs del termini a què fa referència l'article 10 de la Llei de [...]
10. Nom. Anàfores  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
la deuda tributaria, derivándose de ello una disminución de esta. Ocultar a l'Administració, mitjançant la falta de presentació de declaracions o la presentació de declaracions incompletes o inexactes, les dades necessàries per determinar el deute tributari si d'aquesta ocultació deriva una [...]
Pàgines  1 / 2 
Pàgina  1  2  Següent >>