Optimot. Consultes lingŘÝstiques - Llengua catalana

paraula

f
1 [all˛ que Ús dit] palabra. Tenir la paraula, tener la palabra. Portar la paraula en nom d'alg˙, llevar la palabra en nombre de alguien.
2 [prometenša verbal] palabra. Ha trencat la paraula donada, ha roto la palabra dada.
3 [mot] palabra. No he entŔs ni una paraula del que ha dit, no he entendido ni una palabra de lo que ha dicho.
4 [facultat del llenguatge] palabra, habla. L'home Ús dotat de paraula, el hombre estß dotado de palabra. El deixÓ sense paraules, lo dejˇ sin habla. Teniu la paraula, tiene usted la palabra.
5 gram [mot] palabra, vocablo m, tÚrmino m, voz. "Xut" Ús una paraula d'origen anglŔs, "chut" es una palabra de origen inglÚs.
6 [paraula d'honor] palabra, palabra de honor.
7 pl [all˛ que hom diu] palabras. Ens calen fets, no paraules, precisamos hechos, no palabras.
8 pl [d'un cant] letra sing. M˙sica de Vives i paraules de Verdaguer, m˙sica de Vives y letra de Verdaguer.
9 [en maj˙scula] crist Verbo m, Palabra.
10 adrešar (o dirigir) la paraula [parlar] dirigir la palabra.
11 a la primera paraula a la primera palabra.
12 allargar-se de paraules [arribar a insultar] llegar al insulto.
13 amb mitges paraules fig con medias palabras.
14 bones paraules fam buenas palabras.
15 capgirar les paraules fig [tergiversar-les] tergiversar (o torcer) las palabras.
16 deixar alg˙ amb mitja paraula (o amb la paraula) a la boca dejar con la palabra en la boca.
17 deixar alg˙ amb mitja paraula (o amb la paraula) a la boca [interrompre] quitar las palabras de la boca, cortar la palabra.
18 demanar la paraula pedir la palabra.
19 de paraula (o de nua paraula ant) [oralment] de palabra, de viva voz, oralmente, verbalmente.
20 de poques paraules de pocas palabras.
21 dir la darrera (o l'˙ltima) paraula decir la ˙ltima palabra.
22 donar (o concedir) la paraula dar (o conceder) la palabra.
23 donar paraula (o la meva [o teva, o seva, etc] paraula) d'honor dar palabra (o mi [o tu, o su, etc] palabra) de honor.
24 en poques paraules en pocas palabras, en resumidas cuentas.
25 en poques (o quatre) paraules en pocas (o cuatro, o dos) palabras.
26 Ússer de poques paraules ser de pocas palabras, gastar pocas palabras.
27 estalviar paraules ahorrar palabras.
28 faltar a la seva paraula faltar a su palabra.
29 les paraules se les emporta (o enduu) el vent las palabras se las lleva el viento.
30 mantenir la paraula mantener la palabra.
31 menjar-se les paraules fig i fam comerse las palabras.
32 mesurar (o pesar) les paraules medir (o sopesar) las palabras.
33 no entendre-hi ni una paraula no entender palabra (o ni palabra, o ni media palabra).
34 nomÚs de paraula (o de paraula) [nomÚs de boca] de palabra (o solo de palabra), de boca, de boquilla.
35 no tenir paraula no tener palabra.
36 paraula clau palabra clave.
37 paraula de casament palabra de matrimonio (o de casamiento).
38 paraula de DÚu crist palabra de Dios.
39 paraula d'honor palabra de honor.
40 paraules fortes (o gruixudes, o grosseres, o grolleres) palabras feas (o gordas, o gruesas).
41 prendre la paraula tomar la palabra.
42 quatre paraules fig i fam cuatro (o dos, o unas) palabras.
43 retirar la paraula a alg˙ negarle (o retirarle) el saludo (o el habla) a uno.
44 sota la meva (o teva, etc) paraula bajo mi (o tu, etc) palabra.
45 tallar la paraula [interrompre] cortar la palabra, quitar las palabras de la boca.
46 tenir la paraula tener la palabra.
47 tenir paraula fig i fam tener palabra.
EnciclopŔdia Catalana
Abreviacions