Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 84/5Darrera versió: 26.02.2020

Títol

Plurals de noms i adjectius acabats en -sc, -st, -xt, -ig 

Resposta

Els noms i els adjectius acabats en -sc, -st i -xt poden fer el plural de dues maneres: afegint-hi una -s o bé afegint-hi la terminació -os. Així, el plural de risc pot ser riscs o riscos, el de cost pot ser costs o costos, i el de pretext, pretexts o pretextos.

Els noms i els adjectius acabats en -ig també tenen aquesta doble possibilitat: poden fer el plural amb una -s o bé amb les terminacions -jos o -tjos (segons la paraula). Així, el plural de assaig pot ser assaigs o assajos, el de boig pot ser boigs o bojos, i el de desig pot ser desigs o desitjos.

 

Classificació

Categoria
Morfologia
Abreviacions