Resultats de la cerca criteris: 9

1. Sigles i acrònims. Escriptura. Accentuació  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Les sigles no s'accentuen, encara que la vocal corresponent del sintagma vagi accentuada. ADN àcid desoxiribonucleic RASD República Àrab Sahrauí Democràtica Els acrònims, tot i que habitualment no porten accent gràfic, es poden accentuar per assegurar-ne una pronunciació determinada, sempre que l [...]
2. Abreviatures. Antropònims  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Sovint el nom d'una persona s'abreuja escrivint només la lletra inicial del nom de fonts i, de vegades, del cognom o dels cognoms. Aquestes inicials han d'anar seguides d'un punt i l'espai corresponent. En el cas que un nom o un cognom comencin per una lletra accentuada, es manté l'accent en l [...]
3. Símbols. Principals grups de símbols. Elements químics  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Per representar els elements químics també es fan servir símbols, que es poden combinar entre ells per representar els compostos químics. A la taula periòdica es poden trobar els símbols de tots els elements químics. Exemples: hidrogen H or Au oxigen O potassi K sofre S aigua H2O sulfat potàssic K2 [...]
4. Sigles i acrònims. Formació  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
empresa CPNL Consorci per a la Normalització Lingüística Una altra classe de sigles impròpies són les que, fetes sobre mots compostos, in clouen inicials dels seus formants. 21 ARN àcid ribonucleic TV televisió Un tipus d'abreviació pròxim a la sigla és l'acrònim, que s'obté a partir del truncament dels [...]
5. Sigles i acrònims. Pronunciació. Pronunciació lletrejada  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Les sigles que es llegeixen lletra a lletra mantenen sense neutralitzar la vocal tònica del nom de cada lletra, però tenen un accent més fort sobre el nom de l'última. NBA ena-be-a UPC u-pe-ce IBM i-be-ema Aquestes sigles s'han de llegir fent servir el nom català de les lletres, que cal pronunciar [...]
6. Sigles i acrònims. Apostrofació. Pronunciació lletrejada  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En el cas de les sigles que es llegeixen lletra a lletra, es considera la forma que tenen en pronunciar-les, tenint en compte que l'accent recau sobre la vocal tònica corresponent a la pronunciació de la darrera lletra. A partir d'això, se segueixen les regles generals d'apostrofació. Davant d'una [...]
7. Sigles i acrònims. Pronunciació. Pronunciació sil·làbica  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Les sigles que es poden llegir com un mot i els acrònims es llegeixen segons les regles generals de pronunciació, tenint en compte que les sigles no porten accent gràfic i els acrònims, habitualment, tampoc. Per tant, generalment, quan acaben en vocal, vocal seguida de s, -en i -in són plans, i la [...]
8. FORMES DOBLES  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
substantiu. Exemple Notícia per al funcionari/ària afectat per la sanció administrativa en comptes de Notícia per al/per a la funcionari/ària afectat/ada per la sanció administrativa . Casos 1. En el cas de termes compostos que designen professions, oficis i càrrecs, és convenient utilitzar formes dobles per [...]
9. FORMES DOBLES  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
col·laborador, Benvolguda col·laboradora, 3. Si l'adjectiu és variable, és recomanable repetir-lo en el cas dels termes compostos relatius a professions i càrrecs, tant en singular com en plural. Per exemple, enginyer agrònom o enginyera agrònoma en comptes de enginyer o enginyera agrònom . Si l'adjectiu és [...]