Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

llevar

v tr
1 dur, portar. Se lo llevarás mañana, li ho duràs demà.
2 [una cosa a lo lejos] endur-se pron, emportar-se pron. El agua llevará todo, l'aigua s'ho endurà tot.
3 portar, acompanyar. Llévale al colegio, porta'l a col·legi.
4 portar, dur, transportar. El pobre animal llevaba mucho peso, la pobra bèstia portava molt de pes.
5 portar, menar, conduir. Le llevó a darle la razón, el va portar a donar-li la raó.
6 [plantas] tenir. El rosal lleva muchas rosas, el roser té moltes roses.
7 [soportar sentimientos] portar, suportar.
8 [años] portar. Llevaba bien los años, portava bé els anys.
9 [intención] portar de cap, tenir. Lleva la idea de marcharse, porta de cap la idea d'anar-se'n.
10 portar, dur, menar. Aquella calle lleva a su casa, aquell carrer porta a casa seva.
11 portar, dur. Todas llevaban pendientes, totes portaven arracades.
12 [dinero] portar, dur. No llevo bastante dinero para pagarte, no porto prou diners per a pagar-te.
13 tenir, portar. Este número lleva premio, aquest número té premi.
14 tenir. Llevas una vida tranquila, tens una vida tranquil·la.
15 portar, dur, tenir. Esta camisa no lleva cuello, aquesta camisa no porta coll.
16 [durar] ocupar, estar... a fer. Hacerlo le llevó una hora, fer allò li ocupà una hora (o va estar una hora a fer allò).
17 ésser. Llevo aquí desde las once, soc aquí des de les onze.
18 [contener] portar, dur, contenir. Esta sopa lleva mucho alimento, aquesta sopa porta molt d'aliment.
19 [cobrar] cobrar, fer pagar. ¿Te han llevado mucho por ese vestido?, t'han fet pagar gaire per aquest vestit?
20 [una persona a otra] presentar, fer conèixer.
21 [encargarse] portar, encarregar-se pron, dur. Él lleva estos asuntos, ell porta aquests afers.
22 portar, fer anar, dirigir. Tan joven y ya lleva la casa, tan jove i ja porta la casa.
23 portar. ¿Quién lleva los números?, qui porta els comptes?
24 fer. Lleva tres semanas sin venir, fa tres setmanes que no ve.
25 [ocasionar] portar, dur, causar, presentar.
26 portar, dur, menar. Le lleva por donde quiere, el porta per on vol.
27 [una finca] portar, regentar.
28 [un vehículo, animal] portar, guiar, conduir, menar.
29 mat [un número] portar-ne. Diez y diez veinte, pongo cero y llevo dos, deu i deu vint, poso un zero i en porto dos.
30 [exceder en años] tenir (anys, temps) més que, ésser (anys, temps) més gran que. Mi primo me lleva cuatro años, el meu cosí té quatre anys més que jo. Le llevo cinco años, soc cinc anys més gran que ell.
31 [exceder en altura] tenir (metres, centímetres) més que, ésser (metres, centímetres) més alt -a que. Mercedes le lleva ocho centímetros a su hermana María, la Mercè té vuit centímetres més que la seva germana Maria.
32 [aventajar en puntos, kilómetros] portar avantatge. Llegó a llevarle veintiún puntos, arribà a portar-li vint-i-un punts d'avantatge.
33 lleva (un rato, tiempo) haciendo, leyendo... fa (una estona, temps) que fa, que llegeix
34 llevar a cabo portar a cap (o a terme).
35 llevar adelante tirar endavant.
36 llevar a mal saber greu. Llevó muy a mal lo que le dije, li va saber molt de greu el que li vaig dir.
37 llevar consigo [una cosa] portar a sobre. Llevaba consigo los documentos, portava a sobre els documents.
38 llevar consigo [una persona] emportar-se, endur-se.
39 llevar consigo [penas, males] aguantar, suportar.
40 llevar de acá para allá portar d'ací d'allà, portar d'un costat a l'altre.
41 llevar encima portar a sobre (o al damunt).
42 llevar las de ganar tenir tots els trumfos (o atots).
43 llevar las de perder tenir-ho malament, no tenir escapatòria (o escapada).
44 llevar por delante tenir per damunt de tot. Lleva el honor por delante, té l'honor per damunt de tot.
45 llevar y traer fam comarejar.
46 no llevarlas todas consigo fam no tenir-les totes.

v pron
47 endur-se, emportar-se. Llévate todo esto, emporta't tot això.
48 [un premio, un castigo] endur-se, emportar-se, obtenir tr. Se llevó el premio, es va endur el premi.
49 endur-se, emportar-se, obtenir tr. Se ha llevado muchas ganancias, s'ha emportat molts guanys.
50 [ser diferente] haver-hi diferència de... entre. Las dos telas se llevan poco de caras, hi ha poca diferència de preu entre les dues robes.
51 [años, tiempo] haver-hi (anys, temps) de diferència entre. Mi hermano y yo nos llevamos dos años, entre el meu germà i jo hi ha dos anys de diferència.
52 [estar de moda] estilar-se, estar en ús.
53 [en aritmética] portar-ne.
54 fig i fam emportar-se, tenir tr. Se llevó una gran alegría, s'emportà una gran alegria.
55 fig i fam rebre tr. Llevarse una bofetada, rebre una bufetada.
56 llevarse bien, mal [estar en armonía] portar-se bé, malament.
57 llevarse por delante emportar-se. El vendaval se llevó por delante el tejado, el vendaval s'emportà la teulada.
58 llevarse todo por delante no tenir aturador.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions