Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 5796/4Darrera versió: 14.02.2020

Títol

Exemple de sentència 

Resposta

Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 4 d'Olot
Judici ordinari 129/2001
Sentència 97/2001


Procediment: terceria de millor dret.


SENTÈNCIA

Olot, 13 de novembre de 2001

Pere Vilar Olivera, jutge, he vist les actuacions relatives a aquest judici, tramitades per l'entitat mercantil Castells Sunyer, SL, part demandant, representada per la procuradora Anna Roig Pellicer i assistida pel lletrat Martí Roca Requena, contra l'entitat mercantil Construccions Camps, part demandada, representada pel procurador Rafael Balcells Pons i assistida pel lletrat Enric Rovira Estrada, i contra Josep Solà Mercader, part demandada, que es troba en parador ignorat i ha estat declarat en rebel·lia.


FETS

1. El dia 9 de setembre de 2001 aquest Jutjat va rebre pel torn de repartiment una demanda de terceria de millor dret instada per la procuradora Anna Roig Pellicer, en representació de l'entitat mercantil Castells Sunyer, SL. En el seu escrit inicial, després d'al·legar els fets i els fonaments que convenien als seus interessos, sol·licitava que es declarés el dret de l'entitat actora a cobrar el crèdit derivat del judici executiu 27/2001, tramitat al Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 d'Olot, davant del crèdit derivat de les actuacions del judici executiu 86/2001, tramitades en aquest Jutjat a instància de l'entitat mercantil Construccions Camps contra Josep Solà Mercader.

2. La demanda es va admetre a tràmit mitjançant una interlocutòria de data 16 de setembre de 2001, i es va citar a termini la demandada Construccions Camps, per mitjà del seu procurador, i l'altre demandat, Josep Solà Mercader, amb un edicte publicat al BOP de 5 d'octubre de 2001.

3. Amb un escrit de data 30 de setembre de 2001, la representació de Construccions Camps va assentir al que se sol·licitava a la demanda i el dia 11 d'octubre de 2001 es va dictar una provisió per mitjà de la qual es tenien per fetes les manifestacions de qui assentia. El dia 29 d'octubre es declarava la rebel·lia de l'altre codemandat. Finalment, les actuacions van passar al jutge perquè dictés sentència.


FONAMENTS DE DRET

1. L'article 619 de la Llei d'enjudiciament civil estableix que, tant en el supòsit d'assentiment com en el de rebel·lia, el jutge, sense cap més tràmit, ha de dur les actuacions a la vista amb citació de les parts i ha de dictar sentència per ordenar que l'execució segueixi endavant per satisfer, en primer lloc, el tercer, amb la condició que no es pot lliurar cap quantitat sense que abans s'hagin satisfet a l'executant les tres cinquenes parts de les costes i les despeses originades per les actuacions dutes a terme a instància seva fins a la notificació de la demanda.

2. Pel que fa a les costes, de conformitat amb l'article 394 de la Llei d'enjudiciament civil, no s'imposen a Construccions Camps, però sí que s'imposen al codemandat rebel.


DECISIÓ

Estimo la demanda presentada per la procuradora Anna Roig Pellicer, en nom de l'entitat Castells Sunyer, SL, i declaro el millor dret i, per tant, la seva preferència per al cobrament del crèdit derivat del judici executiu 27/2001, tramitat al Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 d'Olot, davant del crèdit derivat de les actuacions del judici executiu 86/2001, tramitades en aquest Jutjat a instància de l'entitat mercantil Construccions Camps contra Josep Solà Mercader. Ordeno que no es lliuri cap quantitat a la part demandada mentre no es cancel·li el deute anterior.

Condemno a les costes el codemandat rebel. Pel que fa a les costes de l'assentiment, cada part s'ha de fer càrrec de les seves i de la meitat de les comunes.

Contra aquesta sentència les parts poden interposar un recurs d'apel·lació davant la Sala Civil de l'Audiència Provincial de Girona, que s'ha de presentar en aquest Jutjat en un termini de cinc dies des de la data de la notificació.

S'ha d'expedir una testimoniança d'aquesta resolució per unir-la a les actuacions principals i dur l'original al llibre de sentències d'aquest Jutjat.

Així ho disposo i ho signo.

(rúbrica)


PUBLICACIÓ

La resolució anterior ha estat llegida i publicada pel jutge que la subscriu, en audiència pública, el dia 13 de novembre de 2001. En dono fe.

La secretària

(rúbrica)

 

Classificació

Categoria
Convencions .Disseny de documents
Abreviacions