Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6553/6Darrera versió: 14.03.2019

Títol

Article neutre 'lo' + adjectiu 

'Farem tot lo possible' o 'Farem tot el possible'? 

Resposta

Malgrat que, oralment, en els registres col·loquials s'usa l'article neutre lo, en els registres formals cal evitar aquesta forma i usar altres construccions.

Un dels casos en què se sol trobar l'article neutre en registres col·loquials és acompanyant un adjectiu. Per exemple: Farem tot lo possible. En els registres formals, en canvi, es fan servir altres construccions, com ara les que s'esmenten a continuació:

a) L'article el + adjectiu substantivat.

M'exalta el nou i m'enamora el vell (i no M'exalta lo nou i m'enamora lo vell).

b) Noms amb significat genèric (cosa, fet, aspecte, cas, etc.) + adjectiu.

El fet curiós és que va marxar i no se'n va saber res més (i no Lo curiós és que va marxar i no se'n va saber res més).

c) Oració de relatiu (el que o allò que).

El que és important del viatge és que ens ho passem bé (i no Lo important del viatge és que ens ho passem bé).

S'ha de tenir en compte que allò no pot substituir sempre l'article neutre lo: cal que l'acompanyin bé una oració de relatiu, o bé un adjectiu modificat per un adverbi. Per exemple:

Comentarem allò que és essencial del projecte / allò realment essencial del projecte (i no allò essencial del projecte).

d) Noms abstractes relacionats amb els adjectius.

Demà sabrem la profunditat de l'escletxa (i no Demà sabrem lo profund de l'escletxa).

e) En el cas de les oracions exclamatives, es poden utilitzar construccions com ara, si que n'és de + adjectiu, com és de + adjectiu, que + adjectiu + que + verb, etc. Per exemple:

Em sorprèn com és de bo, aquest gelat de formatge (i no Em sorprèn lo bo que és aquest gelat de formatge).

Finalment, cal recordar que no es fa servir l'article el amb un participi. En aquests casos, la construcció més habitual és l'article el seguit d'una oració relativa. Per exemple:

El que es va pactar a la reunió no ens afecta (i no El pactat a la reunió no ens afecta).
 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions