Optimot. Consultes lingŘÝstiques - Llengua catalana

cosa

f
1 cosa. La cosa mÚs bella del mˇn, la cosa mßs bonita del mundo.
2 [all˛ que Ús real] cosa. Les coses i les idees que les representen, las cosas y las ideas que las representan.
3 [Ússer inanimat] cosa. Els Ússers i les coses, los seres y las cosas.
4 [all˛ que hom fa, diu, etc] cosa. Sempre diu coses absurdes, siempre dice cosas absurdas.
5 [esdeveniment] cosa. Sˇn coses de la vida, son cosas de la vida.
6 [assumpte] cosa, asunto m. Aix˛ Ús cosa teva, eso es cosa tuya.
7 dr cosa.
8 agafar les coses tal com venen tomar las cosas como vienen, tomar el tiempo como viene.
9 aix˛ Ús cosa feta eso estß hecho.
10 a la qual cosa a lo que. A la qual cosa el xicot responguÚ..., a lo que el muchacho respondiˇ...
11 alguna (o qualque) cosa algo. Veig alguna cosa, veo algo.
12 altra (o una altra) cosa otra cosa. Tot semblava una altra cosa, todo parecÝa otra cosa.
13 bona (o una bona) cosa de buen n˙mero (o buena cantidad) de.
14 cada cosa al seu temps cada cosa a su tiempo [y los nabos en adviento].
15 com qui no vol la cosa como quien no quiere la cosa.
16 com una mala cosa [molt] a mßs no poder, un rato (o un rato largo).
17 cosa de cosa de, como cosa de. Fa cosa d'un any, hace cosa de un a˝o.
18 cosa mai no vista cosa nunca vista.
19 cosa per cosa (o de cosa en cosa) cosa por cosa, una cosa tras otra.
20 cosa promesa sia atesa fig i fam lo prometido es deuda.
21 dir les coses pel seu nom fig i fam llamar las cosas por su nombre.
22 dir quatre coses ben dites fig i fam decir cuatro cosas bien dichas.
23 dir una cosa per l'altra decir una cosa por otra.
24 entre una cosa i l'altra entre una cosa y otra, entre pitos y flautas.
25 Ússer cosa de ser cosa de.
26 Ússer poca cosa [una persona] ser poca cosa.
27 Ússer tots una cosa (o Ússer tots una sola cosa, o Ússer tota una cosa) fig i fam ser todo uno.
28 Ússer una cosa de no dir fig i fam ser lo nunca visto, no ser para dicho.
29 haver-hi (o tenir-hi) alguna cosa a dir tener algo que decir.
30 la cosa... loLa cosa trÓgica, lo trßgico.
31 la cosa estÓ que bufa fig i fam la cosa estß que arde.
32 la cosa p˙blica la cosa p˙blica.
33 la mateixa cosa lo mismo.
34 les coses... loLes coses eternes, imaginÓries, immediates, immortals, modernes, sublims, lo eterno, lo imaginario, lo inmortal, lo moderno, lo sublime.
35 les meves coses lo mÝo.
36 l'˙nica cosa lo ˙nico.
37 no Ússer cosa bona [un nen, etc] ser cosa mala.
38 no fer cosa bona no dar una, no dar pie con bola.
39 no fos cosa que no vaya a ser que, no sea cosa que. No hi tornis, no fos cosa que s'enfadÚs, no vuelvas, no vaya a ser que se enfade.
40 per cosa en el mˇn (o del segle) por nada del mundo, por nada.
41 poca (o molta, o forša, etc) cosa poco (o mucho, o bastante, etc). N'ha romÓs forša cosa, ha quedado bastante.
42 prendre les coses tal com sˇn fig i fam tomar las cosas como son, tomar el tiempo como viene.
43 qualsevol cosa cualquier cosa, lo que sea.
44 si altra cosa no [si mÚs no] por lo menos, al menos.
45 trobar alguna cosa de millor encontrar alguna cosa (o algo) mejor.
46 totes les coses (o totes coses, o tota cosa) todas las cosas, todo.
47 una cosa de no dir una barbaridad, muchÝsimo. M'agrada una cosa de no dir, me gusta una barbaridad.
EnciclopŔdia Catalana
Abreviacions