Resultats de la cerca frase exacta: 3

Fitxes de l'Optimot  | Ortografia
1. Ortografia de la essa sorda: 's', 'ss', 'c' i ''
Font Fitxes de l'Optimot
, acer o caa, es pot escriure amb quatre grafies: s (essa), ss (essa doble), c (ce) i (ce trencada). A inici de mot es pot trobar: s: sac, serietat, sndria, somiar, suma, etc. c: cel, celebrar, circ, cirera, etc. (noms davant de e, i) : excepcionalment, en els mots a i o Entre vocals [...]
2. Ortografia de 'c' i 'qu'
Font Fitxes de l'Optimot
present, per, que tamb podem trobar la combinaci q + u en mots com quatre, adequar o qesti. S'escriu q davant de u quan la u (o davant de e, i) forma diftong creixent amb la vocal segent: quatre (qua-tre), adequar (a-de-quar), quantitat (quan-ti-tat), quota (quo-ta), qesti (qes-ti-), [...]
3. La ce trencada ('') / Ortografia de la essa sorda: 'c' o ''?
Font Fitxes de l'Optimot
La lletra (ce trencada) s una de les grafies que representen el so de la essa sorda (com el de sac o pea). Altres grafies que representen aquest so sn s, ss i c. Es pot trobar : a l'interior de mot davant les vocals a, o, u: pea, llenol, traut, etc. a final de mot: bra, velo [...]