Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6784/2Darrera versió: 07.10.2011

Títol

enumeracions (signes de puntuació) 

Resposta

Una enumeració és un recurs que consisteix a agrupar mots o  grups de mots successivament que exposen diversos aspectes d'un mateix tema, units mitjançant alguna forma de coordinació.

Les enumeracions es poden introduir amb dos punts o directament sense cap signe de puntuació. Els diversos elements que la conformen es poden escriure l'un darrere l'altre separats per comes i unint el darrer element amb les conjuncions i o o. Per exemple:

A la reunió tractarem la flexibilitat horària, la coordinació dels cursos, les reserves d'aules i l'horari de recepció dels vespres.

Quan els elements d'una enumeració són complexos i tenen comes com a puntuació pròpia, el signe que serveix per separar-los és el punt i coma. Si el fragment final va precedit per les conjuncions i, o, ni, el punt i coma se substitueix per una coma. Exemple:

Les temperatures previstes per a aquests dies són les següents: avui, 20º C; demà, 21º C; demà passat, 21º C, i dilluns, 22º C.

 

Els elements d'una enumeració, a més, es poden disposar verticalment, introduïts amb pics, guions, lletres o números. Quan s'utilitzen lletres, darrere hi va un parèntesi de tancament, mentre que darrere els números s'hi sol escriure un punt. En aquests dos últims casos convé tenir en compte que no s'han d'acumular signes de puntuació al darrere.

Quan els elements de l'enumeració són breus, perquè es tracta de mots o sintagmes, es pot prescindir de la puntuació entre els elements i s'escriuen amb minúscula inicial. Per exemple:


A la reunió tractarem:
  • la flexibilitat horària
  • la coordinació dels cursos
  • la reserva d'aules
  • l'horari de recepció dels vespres
Caldrà portar:

— esmorzar
— dinar
— protecció solar
— gorra
— llanterna
— telèfon mòbil
En canvi, quan els elements d'una enumeració són llargs o són frases completes, s'acostumen a escriure amb majúscula inicial i un punt final. Per exemple:

Les mesures adoptades han estat les següents:

1. Es facilitaran els mitjans d'accés per tal de pal·liar els efectes dels serveis mínims.
2. No es tindran en compte els retards, sempre que es produeixin dins d'un marge de temps raonable.
3. L'entitat es farà càrrec de les despeses ocasionades per l'estacionament de vehicles particulars.
4. L'entitat està oberta a negociar altres casos que no s'hagin previst en aquestes mesures.

 
Un dels aspectes que cal tenir en compte a l'hora de fer una enumeració és que la frase introductòria es correspongui amb tots i cadascun dels elements de l'enumeració. Per exemple:

Recomanacions per fer un bon resum d'una conferència:

a
) Cal fer un esquema previ dels aspectes que s'han tractat.
b
) Cal extreure la idea principal de la conferència.
c
) Cal introduir el tema en un paràgraf inicial.
d) Connectors.

El punt d) és un sintagma nominal, mentre que els altres punts, a), b) i c) comencen amb verbs i s'adiuen amb la frase introductòria. El punt d) s'hauria de redactar així:

d) Cal usar connectors que donin cohesió al text.

 

Classificació

Categoria
Convencions .Signes gràfics i de puntuació

Fitxes relacionades

Abreviacions