Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 311/4Darrera versió: 16.06.2021

Títol

Abreviatures i sigles més habituals: P 

Resposta

pagament: pag.
pagament immediat: p. i.
pagaré: p/
pàgina: p., pàg.
paquet: paq.
parada: par.
parcel·la: parc.
particular: part.
partida: part.
passat: pt.
passatge: ptge.
passeig: pg.
en pau descansi (o descansi en pau): EPD
pavelló: pav.
pes brut: p. b., PB
pes net: p. n., PN
petita i mitjana empresa: PIME
plaça: pl.
població: pobl.
per poder: p. p.
policia militar: PM
polígon: pol.
popular: pop.
porta: pta.
portal: ptal.
post meridiem ('després del migdia'): p. m.
post scriptum ('després de l'escrit'): p. s., PS
postdata: p. d., PD
prefectura: pref.
preferència: prefer.
preguntes més freqüents: PMF
president, presidenta: pres.
preu de venda al públic: PVP
prevere: prev., pvre.
primer: 1r, 1r., 1.r
primera: 1a, 1a., 1.a
principal: pral.
principi: princ.
prioritat: prior.
producte interior brut: PIB
producte nacional brut: PNB
producte nacional net: PNN
professor, professora: prof.
programa: progr.
prohibit, prohibida: proh.
proppassada: ppda.
proppassat: ppt.
propvinent: pvt.
proves d'accés a la universitat: PAU
província: prov.
pujada: pda.
punt quilomètric: PK
 

Classificació

Categoria
Convencions .Abreviacions
Abreviacions