Resultats de la cerca frase exacta: 8

Criteris lingüístics
1. Equivalències castellà - català. resolver v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
resolver v tr - dictaminar / disposar / resoldre v tr Una autoritat, considerar i fer públic amb valor executiu una cosa que cal fer o no fer, o coms'ha de fer, després d'un procés de deliberació o d'avaluació. CA: El jutge ha disposat (o resolt, o dictaminat) que això és improcedent. [...]
2. Equivalències castellà - català. bien m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
bien m - bé m Tot allò de què hom pot disposar jurídicament per treure'n un profit o una utilitat. [...]
3. Documentació administrativa. La invitació. Exemple 2  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Capçalera Senyor, D'acord amb els criteris de distribució gratuïta de les nostres publicacions, us envio 3 exemplars de l'obra Recursos digitals per als centres de documentació , perquè els vostres serveis de consulta en puguin disposar. Atentament, La cap de l'Àrea Anna Vilar i Puig Tarragona, 16 [...]
4. Documentació jurídica. La interlocutòria. Part dispositiva  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
És la part resolutòria del document. Si la decisió afecta més d'una qüestió, és conve- nient utilitzar paràgrafs independents i numerats. Aquest apartat s'encapçala amb l'expressió Part dispositiva o amb una forma conju- gada del verb disposar , per exemple, PART DISPOSITIVA Convoqueu els senyors [...]
5. Documentació administrativa. La invitació. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
d'adreçar als particulars, cal disposar el text de manera clara i concisa, per mitjà de paràgrafs breus i separats i evitant l'aparició d'apartats l'extensió o la complexitat dels quals dificultin innecessàriament la inter- pretació del contingut». Seguint la mateixa Ordre citada i tenint en compte que cal [...]
6. Presentació  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
treballen en els diferents àmbits jurídics, continua havent-hi la necessitat de disposar de criteris homogenis i d'eines lingüístiques de suport a la traducció al català de textos jurídics normatius redactats originàriament en castellà. Per això, des de la Secretaria de Política Lingüística s'ha considerat [...]
7. Presentació  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
, sovint, plantegen dubtes sobre qüestions lingüístiques poc resoltes, tant des de l'òptica lingüística com de l'extralingüística. Moltes d'aquestes consultes tenen a veure amb la traducció de noms, de denominacions i de topònims. Atesa la importància de disposar d'unes orientacions uniformes per a la [...]
8. Introducció  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
El document que us presentem respon a la necessitat de disposar d'uns criteris lingüístics que facilitin la traducció al català de textos jurídics normatius, com és ara lleis, reglaments o contractes d'adhesió o amb condicions generals. Així, la finalitat d'aquestes recomanacions és proporcionar a [...]