Optimot. Consultes lingŘÝstiques - Llengua catalana

beure1

v tr
1 [un lÝquid] beber. Beure llet, beber leche. Beure d'un glop, beber de un trago.
2 abs [alcohol] beber. Beu massa, bebe demasiado.
3 [absorbir] absorber, embeber. L'assecant beu la tinta, el secante absorbe la tinta.
4 beure a galet (o a raig) beber a chorro [del gollete (o pitorro)].
5 beure a galet (o a raig) fig tener buenas tragaderas, tragßrselo todo.
6 beure amorrat (o a morro, o a broc d'ampolla) beber a morro.
7 donar beure dar de beber.

v pron
8 beberse, beber tr. Beure's tota l'aigua de la gerra, beberse toda el agua de la jarra.
9 [absorbir] absorber tr, embeber tr. La gasa es beu la suor, la gasa absorbe el sudor.
10 fig [creure's] tragarse. Es beu tot el que li diuen, se traga todo lo que le dicen.
11 beure's amb els ulls (o amb la mirada) fig [mirar Óvidament] comerse (o devorar) con los ojos.
12 beure's el seny (o l'enteniment) fig beberse el juicio (o el seso).
EnciclopŔdia Catalana
Abreviacions