Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

cosa

f
1 cosa. La cosa ms bella del mn, la cosa ms bonita del mundo.
2 [all que s real] cosa. Les coses i les idees que les representen, las cosas y las ideas que las representan.
3 [sser inanimat] cosa. Els ssers i les coses, los seres y las cosas.
4 [all que hom fa, diu, etc] cosa. Sempre diu coses absurdes, siempre dice cosas absurdas.
5 [esdeveniment] cosa. Sn coses de la vida, son cosas de la vida.
6 [assumpte] cosa, asunto m. Aix s cosa teva, eso es cosa tuya.
7 dr cosa.
8 agafar les coses tal com venen tomar las cosas como vienen, tomar el tiempo como viene.
9 aix s cosa feta eso est hecho.
10 a la qual cosa a lo que. A la qual cosa el xicot respongu..., a lo que el muchacho respondi...
11 alguna (o qualque) cosa algo. Veig alguna cosa, veo algo.
12 altra (o una altra) cosa otra cosa. Tot semblava una altra cosa, todo pareca otra cosa.
13 bona (o una bona) cosa de buen nmero (o buena cantidad) de.
14 cada cosa al seu temps cada cosa a su tiempo [y los nabos en adviento].
15 com qui no vol la cosa como quien no quiere la cosa.
16 com una mala cosa [molt] a ms no poder, un rato (o un rato largo).
17 cosa de cosa de, como cosa de. Fa cosa d'un any, hace cosa de un ao.
18 cosa mai no vista cosa nunca vista.
19 cosa per cosa (o de cosa en cosa) cosa por cosa, una cosa tras otra.
20 cosa promesa sia atesa fig i fam lo prometido es deuda.
21 dir les coses pel seu nom fig i fam llamar las cosas por su nombre.
22 dir quatre coses ben dites fig i fam decir cuatro cosas bien dichas.
23 dir una cosa per l'altra decir una cosa por otra.
24 entre una cosa i l'altra entre una cosa y otra, entre pitos y flautas.
25 sser cosa de ser cosa de.
26 sser poca cosa [una persona] ser poca cosa.
27 sser tots una cosa (o sser tots una sola cosa, o sser tota una cosa) fig i fam ser todo uno.
28 sser una cosa de no dir fig i fam ser lo nunca visto, no ser para dicho.
29 haver-hi (o tenir-hi) alguna cosa a dir tener algo que decir.
30 la cosa... loLa cosa trgica, lo trgico.
31 la cosa est que bufa fig i fam la cosa est que arde.
32 la cosa pblica la cosa pblica.
33 la mateixa cosa lo mismo.
34 les coses... loLes coses eternes, imaginries, immediates, immortals, modernes, sublims, lo eterno, lo imaginario, lo inmortal, lo moderno, lo sublime.
35 les meves coses lo mo.
36 l'nica cosa lo nico.
37 no sser cosa bona [un nen, etc] ser cosa mala.
38 no fer cosa bona no dar una, no dar pie con bola.
39 no fos cosa que no vaya a ser que, no sea cosa que. No hi tornis, no fos cosa que s'enfads, no vuelvas, no vaya a ser que se enfade.
40 per cosa en el mn (o del segle) por nada del mundo, por nada.
41 poca (o molta, o fora, etc) cosa poco (o mucho, o bastante, etc). N'ha roms fora cosa, ha quedado bastante.
42 prendre les coses tal com sn fig i fam tomar las cosas como son, tomar el tiempo como viene.
43 qualsevol cosa cualquier cosa, lo que sea.
44 si altra cosa no [si ms no] por lo menos, al menos.
45 trobar alguna cosa de millor encontrar alguna cosa (o algo) mejor.
46 totes les coses (o totes coses, o tota cosa) todas las cosas, todo.
47 una cosa de no dir una barbaridad, muchsimo. M'agrada una cosa de no dir, me gusta una barbaridad.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions