Resultats de la cerca criteris: 59

31. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Fets i períodes temporals  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
: Carnestoltes Setmana Santa 25 Ma j ús cul e s i mi nús c ul es CRI T ERI S LI N GÜ ÍS T I CS Moviments artístics i culturals En general s'escriuen amb minúscula inicial. Exemples: romànic gòtic barroc surrealisme Però, per evitar ambigüitats, se solen escriure amb majúscula: Renaixement Renaixença Il·lustració [...]
32. Documentació administrativa. La sol·licitud. Disseny gràfic  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Llei 30/1992, article 70.4., hagi d'elaborar l'Administració, cal seguir els criteris d'imatge gràfica de l'orga- nisme encarregat de normalitzar-ne el model. [...]
33. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Noms de lloc  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Pel que fa a l'escriptura dels noms de lloc, ens remetem al Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya i al Nomenclàtor toponímic de la Catalunya del Nord , ressenyats a la bibliografia. Noms de lloc catalans amb article L'article s'escriu amb minúscula en tots els casos i experimenta les [...]
34. Documentació jurídica. administratiu. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
recurs contenciós administratiu contra la resolució de _____________ ___________________ . D'acord amb l'article 45 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa, adjunto a aquest recurs els documents següents: 1. Una còpia de la resolució objecte d'aquest recurs. [...] SOL·LICITO: 1. Que admeti [...]
35. Noms referits a éssers animats. Noms propis de persona  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Llach Lluís Llach Maria del Mar Bonet Maria del Mar Bonet 1. Pel que fa als noms de fonts i cognoms en català, cal fer esment a l'article 19 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, que disposa: «1. Els ciutadans i ciutadanes de Catalunya tenen dret a l'ús de la forma normativament [...]
36. Documentació jurídica. La provisió. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
secundàries o accidentals. D'acord amb l'article 206 de la Llei d'enjudiciament civil, es dicta una provisió quan la resolució no es limita a l'aplicació de normes d'impuls processal, sinó que es refereix a qüestions processals que requereixen una decisió judicial, perquè ho estableix la llei, perquè se'n [...]
37. Documentació jurídica. La sentència. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
el dia 11 d'octubre de 2001 es va dictar una provisió per mitjà de la qual es tenien per fetes les manifestacions de qui assentia. El dia 29 d'octubre es declarava la rebel·lia de l'altre codemandat. Finalment, les actuacions van passar al jutge perquè dictés sentència. FONAMENTS DE DRET 1. L'article [...]
38. Documentació jurídica. La interlocutòria. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
per mitjà de sentència. D'acord amb l'article 206 de la Llei d'enjudiciament civil, les interlocutòries decideixen sobre recursos contra provisions, l'admissió o la inadmissió de la demanda, la recon- venció, l'acumulació d'accions, pressupòsits processals, l'admissió o la inadmissió de la prova, l [...]
39. Documentació jurídica. La provisió. Cos del document  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
castellà ( Dada cuenta ). Aquesta referència a l'anomenada dació de compte , és a dir, a la funció informativa que, d'acord amb els articles 283-287 de la Llei orgànica del poder judicial i l'article 178 de la Llei d'enjudiciament civil, ha complert el secretari o la secretària de manera prèvia a la [...]
40. Documentació jurídica. administratiu. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Per redactar aquest document, s'han de tenir en compte les exigències generals de contingut establertes per la legislació vigent i la legislació específica aplicable a cada cas concret. El primer apartat de l'article 45 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa estableix [...]
Pàgines  4 / 6 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  Següent >>