Resultats de la cerca criteris: 59

51. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Documents oficials i normes  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
... a la disposició transitòria quarta les disposicions finals el capítol II la secció vuitena el títol primer l'annex I el que disposa l'article 43 d'acord amb l'apartat b de l'article 2 Informes, estudis, plans, programes i projectes S'escriu amb majúscula la lletra inicial d'aquest tipus de documents [...]
52. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Exemple de contracte  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
farà càrrec de l'impost de plusvàlua. 6. Les parts estableixen un termini de seixanta dies des de la signatura d'aquest con- tracte per a l'atorgament de l'escriptura pública de compravenda, que es farà el dia que fixi el venedor, davant el notari de Martorell senyor Carles Andreu Solà. 7. Les parts se [...]
53. Nom. Nominalitzacions  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
esta Ley. Són infraccions molt greus: a) Exercir una activitat de les que esmenta l'article 22; incomplir les obligacions que imposen les autoritzacions, i també actuar de manera contrària al que estableix aquesta Llei. b) Ocultar o alterar maliciosament dades aportades als expedients administratius [...]
54. Verb. Construccions perifràstiques  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
exclusiu de l'Estat. Lo dispuesto en este artículo será de aplicación con independencia de que el acreedor sea un particular. El que disposa aquest article és aplicable amb independència que el creditor sigui un particular. Passives 1. Identificació de la qüestió L'abús de la veu passiva, freqüent en el [...]
55. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Exemple de conveni  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
'empara de les facultats que li confereix l'ar- ticle 14 dels Estatuts del CPNL, aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya els dies 3 i 11 d'octubre de 1988. La segona, en representació de la UEA, en virtut del seu càrrec de presidenta. El tercer, en representació de la Delegació d'Òmnium [...]
56. Nom. Anàfores  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
) 3093/1994 establece que los Estados miembros determinarán las sanciones que deben aplicarse en los supuestos de infracción de las disposiciones en él contenidas. L'article 19 del Reglament (CE) 3093/1994 estableix que els estats membres han de determinar les sancions que s'han d'aplicar en els supòsits [...]
57. Frase. Ordre dels elements en la frase  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
n'hi hagi de susceptibles de ser anotats. De acuerdo con el artículo 111 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, la interposición de cualquier recurso no suspende la ejecución del acto impugnado. D'acord amb l'article 111 de [...]
58. Introducció  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
'assessorament del TERMCAT: ? S'ha ampliat la nomenclatura, és a dir, hi ha moltes més entrades. ? S'han retocat algunes definicions per precisar millor els conceptes al·ludits. ? S'ha afegit alguna equivalència catalana a algun article ja existent. ? S'ha suprimit alguna entrada, ja sigui per raons de [...]
59. Introducció  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
l'article «majúscul ?a» de la Gran enciclopèdia catalana , Ascari M. Mundó, després de fer-ne la descripció i una petita nota històrica, diu: «En les llengües romàniques comencen amb majúscula tots els noms propis, i també altres segons unes regles convencionals no sempre ben definides.» María [...]
Pàgines  6 / 6 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6