Resultats de la cerca criteris: 64

51. Noms referits a llocs. Consideracions legals  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, article 14: «1. Els topònims de les Illes Balears tenen com a única forma oficial la catalana. »2. Correspon al Govern de la Comunitat Autònoma, d'acord amb l'assessorament de la Universitat de les Illes Balears, determinar els noms oficials [...]
52. Documentació administrativa. La invitació. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
La concisió i la claredat són els elements bàsics que han de guiar la redacció admi- nistrativa en general. Així, d'acord amb l'article 2.1 de l'Ordre de l'Estat, de 7 de juliol de 1986, «en l'elaboració material de les comunicacions i els documents administra- tius, en especial dels que s'hagin d [...]
53. Documentació jurídica. La denúncia. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
AL JUTJAT DE GUÀRDIA Glòria Pau i Creus, amb el DNI 37 805 533 i amb domicili a la baixada del Rosari, 8, 43003 Tarragona, DENUNCIO: Per mitjà d'aquest escrit i d'acord amb l'article 259 i els següents de la Llei d'enjudicia- ment criminal, els representants legals de la companyia Plaf, SA, amb [...]
54. Verb. Futur i formes de subjuntiu  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
estiguin dirigides a atemorir els habitants d'una població, un grup ètnic, cultural o religiós, o un col·lectiu social o professional, o qualsevol altre grup de persones, i tinguin la gravetat necessària per aconseguir-ho, s'han d'imposar respectivament les penes de grau superior que estableix l'article [...]
55. Noms referits a coses. Noms de productes  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
Catalunya, les dades que hi figuren han de ser en català, tal com disposa l'article 34 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. Quan un topònim és tractat com un nom comú, es tradueix si té forma equivalent en la llengua d'arribada. En català: En castellà: un jabugo excel·lent un jabugo [...]
56. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Documents oficials i normes  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
... a la disposició transitòria quarta les disposicions finals el capítol II la secció vuitena el títol primer l'annex I el que disposa l'article 43 d'acord amb l'apartat b de l'article 2 Informes, estudis, plans, programes i projectes S'escriu amb majúscula la lletra inicial d'aquest tipus de documents [...]
57. Nom. Nominalitzacions  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
esta Ley. Són infraccions molt greus: a) Exercir una activitat de les que esmenta l'article 22; incomplir les obligacions que imposen les autoritzacions, i també actuar de manera contrària al que estableix aquesta Llei. b) Ocultar o alterar maliciosament dades aportades als expedients administratius [...]
58. Verb. Construccions perifràstiques  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
exclusiu de l'Estat. Lo dispuesto en este artículo será de aplicación con independencia de que el acreedor sea un particular. El que disposa aquest article és aplicable amb independència que el creditor sigui un particular. Passives 1. Identificació de la qüestió L'abús de la veu passiva, freqüent en el [...]
59. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Exemple de contracte  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
farà càrrec de l'impost de plusvàlua. 6. Les parts estableixen un termini de seixanta dies des de la signatura d'aquest con- tracte per a l'atorgament de l'escriptura pública de compravenda, que es farà el dia que fixi el venedor, davant el notari de Martorell senyor Carles Andreu Solà. 7. Les parts se [...]
60. Nom. Anàfores  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Secretaria de Política Lingüística
) 3093/1994 establece que los Estados miembros determinarán las sanciones que deben aplicarse en los supuestos de infracción de las disposiciones en él contenidas. L'article 19 del Reglament (CE) 3093/1994 estableix que els estats membres han de determinar les sancions que s'han d'aplicar en els supòsits [...]
Pàgines  6 / 7 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  Següent >>