Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 377

361. Criteris de redacció de la sentència
Font Fitxes de l'Optimot
, tramitades per Pau Pons i Sunyer, domiciliat a la plaça de Catalunya, 5, de Berga, de professió comerciant, part demandant, representat per la procuradora Rosa Roig i Colomer i assistit per la lletrada Anna Àngel i Solà, contra Carles Clar i Ferreny, part demandada, declarat en rebel·lia. També és [...]
362. oracions passives (traducció de textos jurídics)
Font Fitxes de l'Optimot
obligatorios de telecomunicaciones, que se prestarán en todo o parte del territorio, con arreglo a lo que se determina en la sección 3ª de este Título.  Traducció al català  Els serveis obligatoris de telecomunicacions, que es prestin en tot el territori o en una part, d'acord amb el que determina la secció 3a [...]
363. Criteris de redacció de la provisió
Font Fitxes de l'Optimot
dació de compte, és a dir, a la funció informativa que, d'acord amb els articles 283-287 de la Llei orgànica del poder judicial i l'article 178 de la Llei d'enjudiciament civil, ha complert el secretari o la secretària de manera prèvia a la resolució judicial, no és indispensable i, tot i que podríem [...]
364. citacions (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
completa, s'escriu amb minuscula inicial. Per exemple: I li va contestar: "que sí!" Si la citació s'integra com una part essencial de la frase que l'acull i no arriba a formar una oració, no sol introduir-se amb cap signe especial i comença amb minúscula. Exemple: Al final va quedar tot "en un [...]
365. Criteris de redacció del contracte i del conveni
Font Fitxes de l'Optimot
366. futur d'obligació (traducció de textos jurídics)
Font Fitxes de l'Optimot
les activitats d'inspecció que li són requerides. En tot cas, és el Ministeri de Foment el que exerceix les funcions inspectores. Original en castellà La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Traducció al català Aquesta Llei entra en [...]
367. anàfores (traducció de textos jurídics) / referència a elements apareguts anteriorment
Font Fitxes de l'Optimot
una realitat lingüística, històrica i fins i tot tradicional.  Original en castellà En su artículo 19 el Reglamento (CE) 3093/1994 establece que los Estados miembros determinarán las sanciones que deben aplicarse en los supuestos de infracción de las disposiciones en él contenidas. Traducció al [...]
368. coma (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
pis i que cap no va sentir res. Sense les comes, aquesta frase seria especificativa, i voldria dir que una part dels funcionaris (els que treballen al primer pis) no van sentir res. 7. Es fa servir davant de conjuncions adversatives (però, sinó, tanmateix, altrament, nogensmenys, mentre que, tot i [...]
369. Criteris de redacció de la citació
Font Fitxes de l'Optimot
, quan hi apareix, tot just després de la informació bàsica. 2. Salutació i comiat La citació no ha de portar ni fórmula de salutació ni fórmula de comiat. 3. Signatura L'estructura de la signatura d'aquest document és la següent: càrrec rúbrica nom i cognoms La denominació del [...]
370. Criteris de redacció de la invitació
Font Fitxes de l'Optimot
tractament protocol·lari, nom i cognoms i càrrec Pel que fa a l'ús o no dels tractaments protocol·laris, en general és aconsellable de prescindir-ne, tot i que en un document protocol·lari com és ara la invitació també es considera adequat que hi aparegui el tractament. Estructura i continguts El [...]
Pàgines  37 / 38 
<< Anterior  Pàgina  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  Següent >>