Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

andar1

VERB MODEL
v intr
1 [recorrer] caminar. Andar a buen paso, caminar a bon pas.
2 [moverse] caminar, moure's pron. El coche no anda, l'auto no es mou.
3 fam [ir] anar, anar-se'n. ¡Anda a paseo!, ves-te'n a passeig!
4 [desarrollarse] anar. El negocio anda muy mal, el negoci va molt malament.
5 [funcionar] anar. Esta moto anda con gasolina, aquesta moto va amb gasolina.
6 [vagar] anar. El ladrón andaba por aquellos alrededores, el lladre anava per aquells voltants.
7 fig anar. Andar cansado, anar cansat.
8 fig passar. ¿Has empezado a leer el informe?, ¿por dónde andas?, has començat de llegir l'informe?, per on passes?
9 fig [estar] estar, trobar-se pron. Anda malucha estos días, està empiocada aquests dies.
10 fig [el tiempo] passar, transcórrer.
11 [con gerundio] fig anar. Los enfermos andan mejorando, els malalts es van posant bé.
12 a más (o a todo) andar a tot (o a més) córrer.
13 ¡anda! [para animar] vinga!, apa!, som-hi!
14 ¡anda! [sorpresa] caram!, ostres!, mosca! ¡Anda, si no tengo la llave!, caram, si no tinc la clau!
15 ¡anda! [desengaño] apa!, va!, fuig!, tira! ¡Anda, esta película ya la había visto!, apa, aquesta pel·lícula ja l'havia vista!
16 ¡anda! [protesta] ves!, fuig!, va! ¡Anda, esto no tiene gracia!, ves, això no fa cap gràcia!
17 ¡anda! [incredulidad] apa!, renoi!, va! ¡Anda, no exageres!, apa, no exageris!
18 ¡anda! [súplica] va! Déjame ir contigo... ¡anda!, deixa'm anar amb tu... va!
19 ¡anda! [desprecio] alça! ¡Anda, morena!, alça, noi!
20 ¡ándale! (o ¡ándele!) amer pop vinga!, som-hi!
21 ¡andando! (o ¡andandito!) fam avant!, endavant!, vinga!, apa!, au!, som-hi!
22 andar a anar a, barallar-se a. Andar a puñetazos, anar a cops de puny.
23 andar a la que salta estar a la que salta.
24 andar a una [estar de acuerdo] anar a l'una.
25 andar bueno (o malo) [salud] estar (o trobar-se) bé (o malament).
26 andar con tenir. Andar con miedos, tenir pors.
27 andar con portar, tenir. Andar con traje nuevo, portar un vestit nou.
28 andar de acá para allá anar d'ací d'allà.
29 andar derecho caminar dret.
30 andar detrás de anar al darrere de.
31 andar de un sitio a (o en, o para) otro anar d'un costat a l'altre.
32 andar en [edad] estar a punt de fer. Anda en los siete, està a punt de fer-ne set.
33 andar en [cierta cosa] dedicar-se a, tractar amb. Anda en mulas, tracta amb mules. Anda en negocios, es dedica a negocis.
34 andar en intervenir. Anda en estos asuntos, intervé en aquests afers.
35 andar metido en estar ficat en.
36 andar por los [edad] anar pels, ranejar. Anda por los cincuenta, va pels cinquanta.
37 andar tras [una cosa] anar darrere.
38 andar tras [una persona] encalçar, perseguir.
39 andar tras [conquistar, procurar hablarle] anar al darrere.
40 ande yo caliente y ríase la gente que rigui la gent i que jo vagi calent.
41 dime con quién andas y te diré quién eres digues-me amb qui vas i jo et diré qui ets (o què fas).
42 echar a andar començar (o posar-se) a caminar.
43 más viejo que andar a pie (o para adelante) més vell que anar a peu (o que cagar ajupit).
44 no andar por las nubes tocar de peus a terra.
45 quien mal anda mal acaba qui la fa la paga, tal faràs tal trobaràs.
46 ¡vamos anda! [date prisa] ves de pressa!, cuita!
47 ¡vamos anda! [haz algo] au, vinga!
48 ¡vamos anda! [dudando] fuig!, tira!, ves!

v tr
49 [recorrer] recórrer, fer. Hemos andado diez kilómetros, hem recorregut deu quilòmetres.

v pron
50 p fr [marcharse] anar-se'n.
51 anar intr. Andarse a gatas, anar de quatre grapes.
52 recórrer tr, fer tr. Me anduve mis cincuenta kilómetros, vaig fer ben bé uns cinquanta quilòmetres.
53 anar intr. ¡Ándate con cuidado!, ves amb compte!
54 fer tr. No te andes con cumplidos, no facis compliments.
55 vorejar tr, ranejar tr. Se anda por los cuarenta, voreja els quaranta.
56 todo se andará demà serà un altre dia, hi ha més dies que llonganisses, paciència i endavant.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions