Resultats de la cerca frase exacta: 3

Fitxes de l'Optimot  | Ortografia
1. Ortografia de la essa sorda: 's', 'ss', 'c' i 'ç'
Font Fitxes de l'Optimot
, acer o caça, es pot escriure amb quatre grafies: s (essa), ss (essa doble), c (ce) i ç (ce trencada). A inici de mot es pot trobar: s: sac, serietat, síndria, somiar, suma, etc. c: cel, celebrar, circ, cirera, etc. (només davant de e, i) ç: excepcionalment, en els mots ça i ço Entre vocals [...]
2. Ortografia de 'c' i 'qu'
Font Fitxes de l'Optimot
present, però, que també podem trobar la combinació q + u en mots com quatre, adequar o qüestió. S'escriu q davant de u quan la u (o ü davant de e, i) forma diftong creixent amb la vocal següent: quatre (qua-tre), adequar (a-de-quar), quantitat (quan-ti-tat), quota (quo-ta), qüestió (qües-ti-ó), [...]
3. La ce trencada ('ç') / Ortografia de la essa sorda: 'c' o 'ç'?
Font Fitxes de l'Optimot