Resultats de la cerca frase exacta: 3

Fitxes de l'Optimot  | Ortografia
1. Ortografia de la essa sorda: 's', 'ss', 'c' i 'ç'
Font Fitxes de l'Optimot
2. Ortografia de 'c' i 'qu'
Font Fitxes de l'Optimot
present, però, que també podem trobar la combinació q + u en mots com quatre, adequar o qüestió. S'escriu q davant de u quan la u (o ü davant de e, i) forma diftong creixent amb la vocal següent: quatre (qua-tre), adequar (a-de-quar), quantitat (quan-ti-tat), quota (quo-ta), qüestió (qües-ti-ó), [...]
3. La ce trencada ('ç') / Ortografia de la essa sorda: 'c' o 'ç'?
Font Fitxes de l'Optimot
La lletra ç (ce trencada) és una de les grafies que representen el so de la essa sorda (com el de sac o peça). Altres grafies que representen aquest so són s, ss i c. Es pot trobar ç: a l'interior de mot davant les vocals a, o, u: peça, llençol, traçut, etc. a final de mot: braç, veloç [...]