Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

Fitxa 6553/6Darrera versi: 14.03.2019

Ttol

Article neutre 'lo' + adjectiu 

'Farem tot lo possible' o 'Farem tot el possible'? 

Resposta

Malgrat que, oralment, en els registres colloquials s'usa l'article neutre lo, en els registres formals cal evitar aquesta forma i usar altres construccions.

Un dels casos en qu se sol trobar l'article neutre en registres colloquials s acompanyant un adjectiu. Per exemple: Farem tot lo possible. En els registres formals, en canvi, es fan servir altres construccions, com ara les que s'esmenten a continuaci:

a) L'article el + adjectiu substantivat.

M'exalta el nou i m'enamora el vell (i no M'exalta lo nou i m'enamora lo vell).

b) Noms amb significat genric (cosa, fet, aspecte, cas, etc.) + adjectiu.

El fet curis s que va marxar i no se'n va saber res ms (i no Lo curis s que va marxar i no se'n va saber res ms).

c) Oraci de relatiu (el que o all que).

El que s important del viatge s que ens ho passem b (i no Lo important del viatge s que ens ho passem b).

S'ha de tenir en compte que all no pot substituir sempre l'article neutre lo: cal que l'acompanyin b una oraci de relatiu, o b un adjectiu modificat per un adverbi. Per exemple:

Comentarem all que s essencial del projecte / all realment essencial del projecte (i no all essencial del projecte).

d) Noms abstractes relacionats amb els adjectius.

Dem sabrem la profunditat de l'escletxa (i no Dem sabrem lo profund de l'escletxa).

e) En el cas de les oracions exclamatives, es poden utilitzar construccions com ara, si que n's de + adjectiu, com s de + adjectiu, que + adjectiu + que + verb, etc. Per exemple:

Em sorprn com s de bo, aquest gelat de formatge (i no Em sorprn lo bo que s aquest gelat de formatge).

Finalment, cal recordar que no es fa servir l'article el amb un participi. En aquests casos, la construcci ms habitual s l'article el seguit d'una oraci relativa. Per exemple:

El que es va pactar a la reuni no ens afecta (i no El pactat a la reuni no ens afecta).
 

Classificaci

Categoria
Sintaxi
Abreviacions