Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

cambra

1 1 f. [AQ] [LC] Habitació, peça d'una casa, especialment de dormir o destinada a l'ús d'una persona. Una cambra amb dos llits. Dormir cadascú a la seva cambra. La meva cambra de treball.
1 2 [LC] cambra de bany Habitació especialment agençada per a poder-se banyar.
1 3 f. [HIH] [LC] Sala o conjunt de sales d'una residència reservades al sobirà, als seus familiars o a la cort. La cambra del rei. Gentilhome de cambra.
2 1 f. [TRA] Departament del buc d'un vaixell separat per mampares o planxes.
2 2 f. [TRA] Departament d'un vaixell destinat a l'allotjament i a l'estada dels passatgers o de la tripulació.
2 3 f. [TRA] Cabina 1.
2 4 [TRA] cambra de derrota Espai al costat del pont on es desen les cartes i les publicacions nàutiques, i on el pilot calcula la situació.
3 1 f. [LC] Habitació, local, etc., amb una destinació determinada.
3 2 [EL] [FIF] cambra anecoica Cambra no reverberant destinada a efectuar mesures acústiques o de microones.
3 3 [FIF] cambra d'ionització Detector de partícules amb càrrega elèctrica.
3 4 [FIF] cambra de bombolles Detector de partícules que en visualitza la trajectòria mitjançant un deixant de bombolles en un vapor sobresaturat.
3 5 [FIF] cambra de càrrega Dipòsit construït al final d'un canal d'una central hidroelèctrica.
3 6 [FIF] cambra de centelleig [o cambra de guspires] Dispositiu que indica el camí seguit per partícules mitjançant un seguit de guspires.
3 7 [DE] [LC] cambra de gas Local tancat hermèticament on hom injecta gasos tòxics per a executar un condemnat a mort.
3 8 [FIF] cambra de reverberació Cambra o recinte tancat, de parets reflectores de les ones sonores, a l'interior dels quals hi ha una font sonora que crea un camp difús, de manera que l'energia del so resta uniformement distribuïda.
3 9 [FIF] [IMI] [LC] cambra frigorífica Cambra amb instal·lació frigorífica, d'ús industrial o comercial.
3 10 [EL] [FIF] cambra sorda Cambra anecoica.
4 1 f. [DR] [ECT] [LC] [PO] Òrgan polític deliberatiu amb facultats legislatives o consultives propi dels estats de sistema representatiu. Cambra de diputats.
4 2 f. [ECT] [LC] [PO] Conjunt de persones que es reuneixen per deliberar.
4 3 f. [DR] Institució que agrupa individus o entitats d'una mateixa activitat econòmica per a la defensa i la promoció dels seus interessos o per a complir funcions específiques. Cambra agrària. Cambra de comerç, indústria i navegació. Cambra de la propietat.
4 4 [DR] cambra de compensació Cambra que compensa els comptes creditors i deutors existents entre els organismes públics i les empreses financeres o fornidores de béns i de serveis.
5 1 f. [LC] Cavitat o compartiment d'un organisme, d'un aparell, etc., que desenvolupa unes funcions específiques.
5 2 [BO] [LC] cambra aerífera Cavitat situada sota l'epidermis de la majoria de les plantes marcancials, oberta a l'exterior per un porus, que conté i protegeix els filaments portadors de clorofil·la.
5 3 [LC] [MD] cambra aquosa Cavitat anterior de l'ull que conté l'humor aquós.
5 4 [CO] [FIF] [LC] cambra d'aire Recipient tòric de cautxú que conté l'aire a pressió a l'interior d'un pneumàtic.
5 5 [FIF] [LC] cambra de vapor Espai d'una caldera ocupat pel vapor que es forma.
5 6 [LC] cambra incubadora Estructura anatòmica, pròpia de quasi tots els crustacis, en la qual dipositen la posta.
5 7 [LC] [MD] cambra vítria Cavitat posterior de l'ull que conté l'humor vitri.
6 f. [DE] Dipòsit fix d'una arma de foc on s'allotgen els cartutxos abans de passar a la recambra.
7 1 f. [MI] Espai entre dos nivells d'una mina subterrània que era ocupat per un mineral abans d'ésser arrencat.
7 2 f. [MI] Cavitat de grans dimensions en els treballs de mineria subterrània.
7 3 f. [GL] Cavitat d'un carst de dimensions més reduïdes que una sala càrstica i més grans que una galeria.
7 4 f. [MI] Sala d'una mina.
8 1 f. [CO] Càmera 1.
8 2 [CO] [FIF] [LC] cambra obscura Capsa closa amb un forat en una paret, ordinàriament proveït d'una lent, que permet l'entrada dels rajos lluminosos que van a formar una imatge dels objectes exteriors sobre la paret oposada.
9 1 f. [LC] [MD] [usat generalment en pl.] Deposició de ventre. Cambres clares. Cambres de sang.
9 2 [LC] [MD] anar de cambra Defecar 2.
10 1 f. [HIH] Antigament, assignació de béns feta pel rei a benefici de la seva muller com a garantia del dot que aporta aquesta per sostenir la seva casa.
10 2 f. [HIH] Antigament, assignació de terres o rendes a benefici dels priors i dels mestres feta per les assemblees dels ordes militars.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions