Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 1698/4Darrera versió: 09.06.2017

Títol

'Anar a' (o 'per') + infinitiu 

Perífrasis d'imminència 

Nova gramàtica 

Resposta

El verb anar seguit de la preposició a i un infinitiu es pot fer servir per expressar que l'acció indicada per l'infinitiu estava a punt d'esdevenir-se. Cal tenir en compte, però, que aquesta construcció només funciona en imperfet i, per tant, en un context general de passat. Per exemple:

El cotxe anava a caure.
El pare anava a renyar-lo quan el van interrompre.

Convé notar, però, que se'n fa un ús abusiu: quan indica futur immediat en un context de present i no es tracta d'un verb de moviment o direcció, aquesta construcció no és adequada. Per tant, cal substituir-la per formes verbals de futur o de present o per la perífrasi estar a punt de + infinitiu. Així doncs, en comptes de dir:

El concert va a començar
Vaig a rumiar el que m'has dit

es pot dir:

El concert començarà ara mateix / El concert comença de seguida / El concert està a punt de començar
Ara mateix rumiaré el que m'has dit
/ De seguida rumiaré el que m'has dit.

En canvi, quan la construcció anar a + infinitiu té el significat de 'moure's d'un lloc a un altre' ja és adequada. Per exemple:

Vaig a veure si el nen és al parc, tal com m'ha dit.

 

Amb valor d'imminència també es fa servir la construcció anar per + infinitiu, tot i que és menys habitual. A més, es pot fer servir amb temps perfectius (acció començada i acabada). Per exemple:

Cada cop que va per parlar amb el seu marit, li surt amb un ciri trencat.


 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions