Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 308/4Darrera versió: 15.06.2021

Títol

Abreviatures i sigles més habituals: J - L 

Resposta

junta de govern: j. de gov.
junta directiva: j. dir.
jurídic, jurídica: jur.
jurisprudència: jurispr.
jutjat de primera instància: j. de 1a. inst.
laborable: lab.
làmina: làm.
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals: LGTBI
limitada: ltda.
limitat: ltat.
línia d'abonat digital asimètrica (asymmetric digital subscriber line): ADSL
lingüista: ling.
lingüístic: ling.
llei: L
Llei d'enjudiciament civil: LEC
Llei d'enjudiciament criminal: LECr
Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú: LRJPAC
llei orgànica: LO
llenguatge d'etiquetatge d'hipertext (hypertext markup language): HTML
lletra de canvi: l/
lletra de crèdit: l/cr
lletra meva: l/m
la meva lletra: m/l
llicenciat, llicenciada: llic.
localitzador uniforme de recursos i localitzador universal de recursos (uniform resource locator / universal resource locator): URL
loco citato ('en el lloc citat'): loc. cit.

 

Classificació

Categoria
Convencions .Abreviacions
Abreviacions