Resultats de la cerca frase exacta: 20

Fitxes de l'Optimot  | Convencions
1. Abreviatura de per poder
Font Fitxes de l'Optimot
p. p. L'abreviatura de per poder és p. p.  [...]
2. Exemple de recurs contenciós administratiu
Font Fitxes de l'Optimot
3. Traducció de documentació oficial: lleis, decrets, resolucions, etc.
Font Fitxes de l'Optimot
Llei orgànica del poder judicial Reglament (UE) 2015/759 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2015  [...]
4. Abreviatures i sigles més habituals: P
Font Fitxes de l'Optimot
empresa: PIME plaça: pl. població: pobl. per poder: p. p. policia militar: PM polígon: pol. popular: pop. porta: pta. portal: ptal. post meridiem ('després del migdia'): p. m. post scriptum ('després de l'escrit'): p. s., PS postdata: p. d., PD prefectura: pref. preferència: prefer. preguntes més [...]
5. Fraseologia de l'ofici
Font Fitxes de l'Optimot
... Amb l'objecte de..., us sol·licitem... Atès que..., us agrairíem que... Per poder..., us agrairia que...  [...]
6. Exemple de demanda
Font Fitxes de l'Optimot
AL JUTJAT... Jaume Vendrell Raurich, procurador dels tribunals, en nom de l'entitat mercantil TRXSA, domiciliada a Castelldefels, al carrer de la Indústria, 36, la representació de la qual acredito mitjançant l'escriptura de poder adjunta, comparec davant d'aquest Jutjat, sota la direcció [...]
7. Criteris de redacció de la querella
Font Fitxes de l'Optimot
fonament per a l'estructuració d'aquest document. D'acord amb l'esmentat article, la querella s'ha de presentar sempre per mitjà d'un procurador o una procuradora amb poder bastant i subscrita per un lletrat o una lletrada, i ha de contenir la informació següent: 1r. El jutge o la jutgessa, o el [...]
8. Criteris de redacció de l'albarà
Font Fitxes de l'Optimot
L'albarà és un document que s'utilitza per justificar la sortida de mercaderies del magatzem del venedor o la venedora i per confirmar que s'han lliurat al comprador o la compradora. Habitualment, se n'estenen tres exemplars: un queda en poder de qui fa la venda i els altres dos són lliurats amb [...]
9. Exemple de querella
Font Fitxes de l'Optimot
AL JUTJAT [...] [...], procurador dels tribunals, en nom de [...], la representació de la qual acredito mitjançant l'escriptura de poder especial que adjunto degudament validada, comparec davant d'aquest Jutjat, sota la direcció lletrada de [...], i formulo querella per [...], que, d'acord amb [...]
10. Exemple de recurs
Font Fitxes de l'Optimot
de no presentats. 3. M'és imprescindible conèixer la qualificació de la prova esmentada per poder continuar aquest procés selectiu i presentar-me a la prova següent, que tindrà lloc el dia 12 de novembre de 2001. SOL·LICITO: Que es modifiqui la resolució objecte d'aquest recurs i que em sigui [...]
Pàgines  1 / 2 
Pàgina  1  2  Següent >>